PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat...

Gmina Tyrawa Wołoska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tyrawa Wołoska / podkarpackie

Numer ogłoszenia

142672/2014

Opis

Tyrawa Wołoska: udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat poprzednich..
Numer ogłoszenia: 142672 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 503726 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tyrawa Wołoska, Tyrawa Wołoska 175, 38-535 Tyrawa Wołoska, woj. podkarpackie, tel. 13 4656931, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: udzielenie Gminie Tyrawa Wołoska długoterminowego kredytu złotowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę kredytu z lat poprzednich...
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w kwocie: 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę kredytu z lat poprzednich. 1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 300.000,00 zł. na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2. Zamawiający wykorzysta kredyt w jednej transzy. 3. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres od 23.12.2013 r. do 15.12.2018 r. 4. Spłaty kredytu (kapitału) dokonywane będą wg następującego preliminarza: 1) I rata do 15.06.2014 r. - 40.000,00 zł 2) II rata do 15.12.2014 r.- 35.000,00 zł 3) III rata do 15.06. 2015 r. - 40.000,00 zł 4) IV rata do 15.12. 2015 r. - 35.000,00 zł 5) V rata do 15.06. 2016 r. - 30.000,00 zł 6) VI rata do 15.12.2016 r. - 20.000,00 zł 7) VII rata do 15.06.2017 r. - 30.000,00 zł 8) VIII rata do 15.12.2017 r. - 20.000,00 zł 9) IX rata do 15.06.2018 r. - 30.000,00 zł 10) X rata do 15.12.2018 r. - 20.000,00 zł 5. Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu; 6. Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty; 7. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w miesięcznych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 31-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który naliczone będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty; 8. Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w miesiącu przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym miesiącu, a każdy dzień za 1/365 część roku; 9. Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania; 10. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca, za który zostały naliczone. 11. W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała; 12. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat; 13. W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat; 14. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata 15. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Podkarpacki Bank Spółdzielczy, ul. Mickiewicza 7, 38-500 Sanok, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40055,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 37413,74
Oferta z najniższą ceną: 37413,74 / Oferta z najwyższą ceną: 37413,74
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bronów, gmina Pleszew
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH