PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 10.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Uniwersytetu...

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-06

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

190367/2014

Opis

Poznań: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 10.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 190367 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256780 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8569000, 8569500, faks 061 8543988.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w wysokości 10.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zobowiązań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zabezpieczenie kredytu: Zamawiający nie przewiduje zabezpieczeń oraz nie złoży oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
W dniu uruchomienia kredytu Bank otworzy Kredytobiorcy wyłącznie rachunek kredytowy
Naliczanie odsetek - rzeczywista liczba dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywista liczba dni w roku, tj. 365 lub 366 w okresach miesięcznych od wykorzystanej kwoty kredytu według stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy.
Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, możliwość rezygnacji z części zaciągniętego kredytu bez pobierania przez Wykonawcę opłat, od wartości, z których Zamawiający zrezygnował.
Spłata odsetek nastąpi w okresach miesięcznych do 15-go dnia miesiąca, którego dotyczą. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę każdorazowo na piśmie, nie później niż 5 dni przed terminem płatności odsetek.
Ostateczny termin spłaty kredytu nastąpi na koniec okresu kredytowania.
Kredyt nie może być obciążony innymi kosztami (prowizjami) niż odsetki od kredytu plus marża.
Spłata kredytu i odsetek będzie następować w drodze przelewu na rachunek kredytu wskazany przez Bank..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 280000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 419424,66
Oferta z najniższą ceną: 419424,66 / Oferta z najwyższą ceną: 419424,66
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ZP23/2012 Przełączenie systemów wspomagających obsługę zgłoszeń ratownictwa medycznego w związku z przeniesieniem dyspozytorni...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
Informacja o zamiarze wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Poznań
(wielkopolskie)
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drodze wojewódzkiej nr 442 na obszarze działania RDW w Koninie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH