PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.

Urząd Gminy Kętrzyn

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kętrzyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

536670/2013

Opis

Kętrzyn: Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.
Numer ogłoszenia: 536670 - 2013; data zamieszczenia: 27.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 498842 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Kętrzyn kredytu w kwocie
do 830 000,- zł (słownie : osiemset trzydzieści tysięcy zł), który będzie spłacany
w latach 2015 - 2022. Kredyt przeznaczony będzie na spłatę kredytów i pożyczek
zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. Opis szczegółowy zamówienia :

2.1 Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego, tj. przelana na rachunek zamawiającego w 2 transzach :
1) kwota 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy) w nieprzekraczalnym terminie do 30.12.2013r. ;
2) kwota 330 000,- zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy ) w nieprzekraczalnym
terminie do 30.12.2013r. na odrębny wniosek zamawiającego, złożony co najmniej na 3 dni przed w/w terminem; zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z tej części kredytu.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy
w terminie pozwalającym na dotrzymanie w/w terminu postawienia kredytu do
dyspozycji zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione, ponieważ udzielenie
zamówienia nie będzie leżało w interesie publicznym.

2.2 Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M.

2.3 Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe stopie WIBOR 1M na
ostatni dzień miesiąca poprzedniego, powiększonej o marżę bankową.

2.4 Bank nalicza odsetki za każdy miniony dzień korzystania z kredytu, od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. będącej w dyspozycji Kredytobiorcy w danym dniu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu . Za dany dzień korzystania z kredytu odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu będą naliczane przez wykonawcę jeden raz i spłacane przez zamawiającego w najbliższym wymaganym terminie.

2.5 Z zastrzeżeniem pkt 2.6 kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem
określonym w pkt 2.8.

2.6 Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszej, niż przewiduje to harmonogram
wymieniony w pkt 2.8, spłaty kredytu, tj. spłaty wyższych kwot rat kredytu niż określa to umowa, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji niekorzystnych dla zamawiającego, w tym również finansowych.

2.7 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz
z deklaracją wekslową.

2.8 Spłaty rat kapitałowych kredytu, z zastrzeżeniem pkt 2.6, będą następować
w następujących terminach: do 20 marca, do 20 maja , do 20 września i do 20 listopada

3. Kody CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 168497,87
Oferta z najniższą ceną: 168497,87 / Oferta z najwyższą ceną: 236842,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowe j w Kaczórkach - etap III.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Krasnobród
(lubelskie)
Ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Modernizacja drogi dojazdowej do pól na działce nr 34 w miejscowości Sieciechowice
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wierzchosławice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH