PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 052 408,62 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów...

Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa)

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lubaczów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

241062/2012

Opis

Lubaczów: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 052 408,62 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek
Numer ogłoszenia: 241062 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136716 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska w Lubaczowie (Burmistrz Miasta Lubaczowa), ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie, tel. 16 6328010, faks 16 6321191.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 052 408,62 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Miejskiej Lubaczów, zwanej dalej Zamawiającym, o następującej charakterystyce: Kwota kredytu 3 052 408,62 zł PLN (słownie: trzy miliony pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiem złotych 62/100). Okres kredytowania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r. Kredyt będzie uruchomiony na pisemną dyspozycję kredytobiorcy, w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w terminie od 26.06.2012 r.do 31.12.2012 r. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu. O wysokości i terminie kredytobiorca poinformuje Bank na 3 dni przed wypłatą kredytu. Spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w załączniku do umowy, z karencją spłaty: 3 raty w kwocie 46 000,00 zł w tym 1 rata ze spłatą do 31 marca 2013 r. 1 rata w kwocie 49 000,00 zł 3 raty w kwocie 46 000,00 zł 1 rata w kwocie 49 000,00 zł 3 raty w kwocie 136 000,00 zł 1 rata w kwocie 139 102,03 zł 3 raty w kwocie 131 000,00 zł 1 rata w kwocie 134 000,00 zł 3 raty w kwocie 131 000,00 zł 1 rata w kwocie 134 000,00 zł 3 raty w kwocie 89 000,00 zł 1 rata w kwocie 90 009,00 zł 3 raty w kwocie 97 000,00 zł 1 rata w kwocie 99 645,55 zł 3 raty w kwocie 82 000,00 zł 1 rata w kwocie 83 652,04 zł Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kapitału, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Spłata odsetek będzie następowała w terminach miesięcznych określonych w załączniku do umowy od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: Oprocentowanie kredytu złotówkowego Ko - będzie liczone wg stopy zmiennej w stosunku rocznym opartym na stawce WIBOR-3M, powiększony o marżę (Mz) wykonawcy, stałą w okresie kredytowania - obowiązywania umowy. Stawka WIBOR-3M będzie ustalana w oparciu o depozyty złotowe na rynku międzybankowym na podstawie notowania z dnia uruchomienia kredytu i będzie ulegała zmianom co trzy miesiące. Dniem zmiany stopy procentowej będzie ostatni dzień danego okresu trzymiesięcznego. Odsetki od kredytu naliczone będą tylko od aktualnego rzeczywistego zadłużenia. Liczba bazowa dni w roku 365. Suma opłat i prowizji bankowych Wo z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku - wykonawcy. Prowizja przygotowawcza - zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej wykonawcami, prowizji przygotowawczej Pp w wysokości nie przekraczającej 1,5 proc. kwoty kredytu. Oferty wykonawców, którzy zaoferują prowizję przygotowawczą w wysokości wyższej niż 1,5 proc. kwoty kredytu będą odrzucone.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28, 37-600 Lubaczów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 974672,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 991711,56
Oferta z najniższą ceną: 991711,56 / Oferta z najwyższą ceną: 991711,56
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa ulicy Bolesława Prusa prowadzącej bezpośrednio na teren poprzemysłowy w Ząbkowicach Śl.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ząbkowice Śląskie
(dolnośląskie)
Sprzedaż działki niezabudowanej z linią brzegową Odry Zachodniej położonej w województwie zachodniopomorskim
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Pargowo
(zachodniopomorskie)
Dzierżawa systemu automatycznego wydawania i zwrotu odzieży ochronnej z opcją wykupu; USK/DZP/PN-88/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH