PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

156263/2012

Opis

Rzeszów: usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Numer ogłoszenia: 156263 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 246362 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 25 00 100, faks 17 862 30 90.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu dla 33 osób.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.70.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne MEDYK, ul. Szopena 1, 35-055 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2706,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1685,10
Oferta z najniższą ceną: 1685,10 / Oferta z najwyższą ceną: 1685,10
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotyczącego wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiący nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
Uzasadnienie wyboru trybu:
W/w postępowanie jest przeprowadzone w trybie z wolnej ręki, gdyż spełnia wszystkie przesłanki określone w art.67 ust.1 pkt 6 tj.
- udziela się go nie później niż 3 lata od podpisania umowy w zamówieniu podstawowym,
- Wykonawcą jest dotychczasowy wyłoniony w przetargu nieograniczonym,
- uprzednio udzielone zamówienie podstawowe było udzielone w trybie podstawowym (przetarg nieograniczony)
- zamówienie uzupełniające było przewidziane w siwz i ogłoszeniu zamówienia podstawowego
- zamówienie dotyczy tego samego przedmiotu

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa drogi powiatowej nr 2983W Gąbin - Wymyśle Polskie w miejscowości Gąbin polegająca na budowie chodnika wzdłuż Alei...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Płock
(mazowieckie)
Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz biurowego i powszechnego użytku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Wybór trenerów - do realizacji zajęć relaksacyjnych Twórcza redukcja stresu dla uczestników projektu Program dla zdrowia,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olecko
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH