PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usługa coachingu grupowego (team coaching) dla członków/iń 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu Spółdzielnie dla...

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczecinie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczecin / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

215097/2013

Opis

Szczecin: usługa coachingu grupowego (team coaching) dla członków/iń 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 215097 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347224 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Szczecinie, ul. Św. Ducha 2, 70-205 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4882488, faks 91 488 2626.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka akcyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa coachingu grupowego (team coaching) dla członków/iń 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa coachingu grupowego (team coaching) dla członków/iń 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 1)przeprowadzania sesji coachingowych mających na celu m.in.: a)doskonalenie kompetencji interpersonalnych członków/iń w obszarach wybranych przez spółdzielnię socjalną, b)ustalanie celów krótko-, średnio- i długoterminowych, c)pracę ze spółdzielnię socjalną nad kierunkami zdefiniowanymi przez zespół, d)pomoc członkom/iniom spółdzielni socjalnej w osiągnięciu przez nią zakładanego poziomu efektywności zespołowej, e)motywowanie członków/iń spółdzielni socjalnych do pracy w zespole, f)rozpoznawanie ewentualnych konfliktów wewnątrz spółdzielni i pomoc w znajdowaniu przez zespół skutecznych rozwiązań; 2)udokumentowania zrealizowania sesji coachingowych poprzez sporządzenie raportów pocoachingowych oraz uzupełnienie list obecności otrzymanych od Zamawiającego; 3)przeprowadzenia sesji coachingowych przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz własnych materiałów biurowych i pomocy technicznej; 4)zapewnienia na własny koszt transportu Coacha do miejsca realizacji zamówienia oraz jego wyżywienia i noclegu w okresie realizacji sesji coachingowych; 5)współpracy z Zamawiającym w szczególności w zakresie zgłaszania uwag i propozycji dotyczących świadczonej usługi; 6)udziału w zebraniach Zespołu zarządzającego projektem organizowanych w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu. Zebrania będą się odbywały w czasie pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku, w godz. 08:00 - 16:00). O terminach zebrań Wykonawca będzie zawiadamiany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż na 2 dni przed planowanym terminem spotkania. W przypadku kolizji obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym z innymi obowiązkami osoby pełniącej funkcję Coacha, pierwszeństwo mają obowiązki wynikające z umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 3.Miejsce realizacji zamówienia: na terenie województwa zachodniopomorskiego, w mieście/wsi, w którym/ej znajduje się siedziba spółdzielni socjalnej (2 w Szczecinie, 1 w Sławnie, 1 w Kaliszu Pomorskim, 1 w Kłębowcu, 1 w Wałczu Drugim). 4.Coaching będzie realizowany w okresie maksymalnie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 5.Dokładne terminy sesji coachingowych uzgodnione ze społdzielnią socjalną będą przekazywane Wykonawcy telefonicznie i/lub drogą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym. 6.Na realizację sesji coachingowych, Wykonawca przeznaczy maksymalnie 144 godziny (1 godzina rozumiana jako 45 minut), z czego na każdą z 6 spółdzielni socjalnych przypadają 4 godziny miesięcznie. 7.Do liczby godzin nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca świadczenia usługi. 8.Wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy będzie odpowiadało liczbie faktycznie zrealizowanych godzin sesji coachingowych. W przypadku nie wykorzystania przez spółdzielnie socjalne przysługujących im godzin coachingu, Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń o zapłatę za godziny niezrealizowane...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1, 80.53.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowany przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: usługa coachingu grupowego (team coaching) dla członków/iń 6 spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w ramach projektu Spółdzielnie dla przedsiębiorczych realizowanego przez Zamawiającego w ramach Poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Szkoleniowo - Rozwojowe SAPIENTA Elżbieta Stelmach, ul. Łucznicza 41/26, 71-472 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28800,00
Oferta z najniższą ceną: 15696,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18 - rejon kotłowni
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Wyłonienie wykonawcy w zakresie dostawy projektorów dla jednostek UJ. Nr sprawy CRZP/UJ/291/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa żywności
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borne Sulinowo
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH