PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa druku nr DZP.381.36.2013.UG

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-07

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

450992/2013

Opis

Katowice: Usługa druku nr DZP.381.36.2013.UG
Numer ogłoszenia: 450992 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356076 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, faks 32 3592048.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa druku nr DZP.381.36.2013.UG.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa druku obejmująca swym zakresem: a) Druk 4 podręczników -Dobrych praktyk- w projekcie SGP WSL , b) Druk raportu końcowego w projekcie SGP WSL. 2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ilość stron : - podręczników -Dobrych praktyk- jest ilością orientacyjną . Różnica w ostatecznej ilości stron do druku nie będzie przekraczać ? 10 stron, - raportu końcowego jest ilością orientacyjną . Różnica w ostatecznej ilości stron do druku nie będzie przekraczać ? 15 stron. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Wybrany w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca dostarczy przedmiot umowy na własny koszt i dokona rozładunku w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego : Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geografii Ekonomicznej, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt badawczy: Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego -SGP WSL. Priorytet VIII - Regionalne Kadry Gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.08.01.02-24-05411-00.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe
Multigraf s.c.
Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk, ul. Bielicka 76 C, 85-135 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34834,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32243,40
Oferta z najniższą ceną: 32243,40 / Oferta z najwyższą ceną: 71611,05
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa historyczno - kulturowo - przyrodniczego szlaku dookoła Tatr - ścieżka rowerowa na terenie Gminy Nowy Targ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Nowy Targ
(małopolskie)
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne od km 3+060 do km 3+485 polegająca na budowie chodnika w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sicienko
(kujawsko-pomorskie)
Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Tarnowo Podgórne
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH