PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla SP ZOZ

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

341885/2011

Opis

Kraków: usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla SP ZOZ
Numer ogłoszenia: 341885 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 388792 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4245424, faks 012 4245490.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa kompleksowej obsługi informatycznej dla SP ZOZ.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:
PAKIET NR 1:

1.Świadczenie serwisu eksploatacyjnego KS- SOMED Klinika Stomatologiczna
Zakres wykonywanych usług:
a.Bieżący serwis systemu KS- SOMED (KS Klinika) wraz z bieżącą modyfikacją opcji i ustawień systemu (bez prac programistycznych), w tym instalowanie wszystkich oficjalnie publikowanych wersji systemu (aktualizacji),
b.Zarządzanie programem firmy Kamsoft - SOMED (zakładanie bądź dozór użytkowników w programie, dozór nad wprowadzaniem świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Kliniki),
c.Informowanie Dyrekcji Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie (Zamawiającego) o wszelkich zmianach i problemach w systemie KAMSOFT,
2. Administrowanie serwerami, macierzami, bazą danych, sprzętem komputerowym, siecią teleinformatyczną oraz dostępem do Internetu
Zakres wykonywanych usług:
a.Instalowanie i zarządzanie kontrolerem domeny (członkostwo grup użytkowników, nadawanie uprawnień, tworzenie kont użytkowników i grup, resetowanie /nadawanie haseł użytkownikom),
b.Zarządzanie serwerem DHCP,
c.Zarządzanie aplikacjami na serwerze terminali oraz serwerze Active Directory
d.Tworzenie skryptów administracyjnych, skryptów logowania,
e.Wsparcie dla użytkowników w zakresie aplikacji baz danych,
f.Zarządzanie replikacją mobilnych katalogów użytkowników (profile użytkowników), przestrzenią dyskową serwerów i macierzy, plikami i folderami sieciowymi,
g.Monitorowanie ruchu sieciowego w obrębie serwerów,
h.Monitorowanie zdarzeń dotyczących zabezpieczeń w obrębie serwerów,
i.Monitorowanie wydajności serwerów oraz macierzy, na także usług /procesów działających na poszczególnych serwerach,
j.Konfigurowanie oraz zarządzanie systemem DNS oraz protokołem TCP/IP,
k.Nadzór nad funkcjonowaniem bazy danych Oracle,
l.Zarządzanie prawami dostępu do bazy danych,
m.Aktualizowanie dokumentacji technicznej sieci LAN
n.Bieżąca optymalizacja wydajności sieci komputerowej, pracy bazy danych, strojenie parametrów DBMS, wykrywanie sprawiających problemy zapytań oraz aplikacji, zarządzanie zasobami (przestrzeń dyskowa, czas procesorów, przydziały pamięci, itp.),
o.Zarządzanie DBMS (instalowanie /upgrade DBMS, konfigurowanie bazy danych oraz oprogramowania pomocniczego),
p.Zarządzanie urządzeniami sieciowymi (router, firewall, switch),
q.Wdrożenie zatwierdzonych do stosowania zaleceń dotyczących polityki bezpieczeństwa informacji,
r.Prowadzenie stałego nadzoru oraz wprowadzenie zabezpieczeń przed nieautoryzowanym dostępem do sieci komputerowej,
s.Bieżąca kontrola wykorzystania zasobów (prowadzenie nadzoru nad eksploatacją urządzeń aktywnych),
t.Określenie oraz egzekwowanie zasad wewnętrznego /zewnętrznego dostępu do usług,
u.Nadzór nad sprzętem informatycznym,
v.Instalowanie systemów operacyjnych wraz z aktualizacjami,
w.Bieżący serwis sprzętu komputerowego, reinstalacja systemów operacyjnych, wymiana podzespołów (koszt zakupionych części nie wchodzi w zakres usługi), optymalizacja pracy komputerów,
x.Dozór nad administracją i instalacją systemów operacyjnych na stacjach roboczych (MS Windows.),
y.Instalowanie komputerów, terminali, drukarek (fizyczne podłączenie do sieci teletechnicznej oraz instalacja właściwych sterowników),
z.Instalowanie oprogramowania podstawowego (biurowego, antywirusowego),
aa.Bieżące dostosowywanie środowiska do potrzeb użytkowników (konfiguracja drukarek, połączeń sieciowych, udostępnianie zasobów, itp.),
bb.Pomoc pracownikom Zamawiającego w korzystaniu z dostępnego oprogramowania,
cc.Doradztwo w zakresie planów modernizacji sprzętu oraz oprogramowania wraz z wydawaniem orzeczeń technicznych dotyczących sprzętu komputerowego użytkowanego przez Zamawiającego
dd.W razie awarii serwerów bazy danych lub macierzy dyskowych uniemożliwiającej naprawę lub gdy naprawa nie byłaby uzasadniona ekonomicznie, Wykonawca zagwarantuje ciągłość pracy całego systemu informatycznego do momentu zakupienia przez Zamawiającego nowego sprzętu.
ee.Usuwanie awarii i przywrócenie prawidłowej pracy sieci - niezwłoczne, tj. do 4 godzin od chwili zgłoszenia jeżeli nie wynika ona z winy powierzonego sprzętu,
ff.Wykonywanie bieżących kopii bezpieczeństwa danych oraz kontrola procesu odtwarzania (okresowe odtwarzanie danych w środowisku testowym),
gg.Archiwizowanie danych: MS AD, Kamsoft, oraz innych zleconych przez Zamawiającego, na udostępnionych nośnikach, w oparciu o dostępne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych, nośniki przechowywane są w wyznaczonym przez Zamawiającego pomieszczeniu innym niż główna serwerownia,
hh.Współpraca z firmami dostarczającymi sprzęt w zakresie egzekwowania zobowiązań gwarancyjnych, itp.
ii.Zabezpieczanie łączności z Internetem przez wykupione łącze ( instalacje i konfiguracje serwerów internetowych),
jj.Zarządzanie pocztą elektroniczną oraz stroną www.uks.com.pl,
kk.Prowadzenie bieżącej obsługi strony internetowej Kliniki www.uks.com.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej ( BIP) wraz z jej aktualizacją,
ll.Współpraca przy wczytywaniu umów z Działem Rozliczeń Zamawiającego z NFZ,
3.Usługa dotyczy: 3 serwerów bazy danych, 1 serwera pocztowego, 2 serwerów terminalowych, 1 serwera Active Directory, 2 macierzy dyskowych, 4 zasilaczy UPS, urządzenia KVM do zarządzania serwerami, 1 stanowiska do wykonywania kopii bazy danych oraz bazy danych Oracle 10g2 ASFU Standard Edition dla serwera wyposażonego w 4 procesory, wszystkich komputerów z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Vista, wszystkich terminali oraz drukarek (szczegółowy wykaz programów oraz sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem, będącego na stanie Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy przed rozpoczęciem świadczenia usługi )
4.Wykonawca musi mieć umiejętność do obsługi 18 modułów użytkowanych przez UKS: Stomatolog, Zlecenia, Serwis, MCR, Umowy, Kartoteki, Struktura, Zestawienia, Admin, LTDiO, Księgi, Serwis, Kasa, Menadżer, Dodatki, Deklaracje, OSOZ, rozliczanie umów AOS w systemie JGP
5.Prace serwisowe i instalacyjne muszą być wykonywane poza godzinami ordynacji.
6.W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga ciągłej obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego w dni robocze według harmonogramu .

Harmonogram dyżurów pracy Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego:

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 7.30 - 14.00 + hotline 24 godzinny
Wtorek 7.30 - 14.00 + hotline 24 godzinny
Środa 7.30 - 14.00 + hotline 24 godzinny
Czwartek 7.30 - 14.00 + hotline 24 godzinny
Piątek 7.30 - 14.00 + hotline 24 godzinny
Sobota hotline 24 godzinny
Niedziela hotline 24 godzinny

PAKIET NR 2

1.Bieżący serwis systemu InfoMedica wraz z bieżącą modyfikacją opcji i ustawień systemu (bez prac programistycznych), usuwanie awarii oprogramowania tzn. usterek w zbiorach oraz usterek w zbiorach zgromadzonych danych powstałych z winy Zamawiającego lub niezależnie od Zamawiającego przy udziale bezpośredniej wizyty serwisanta w jednostce Zamawiającego lub za pomocą połączenia zdalnego, możliwość korzystania z konsultacji telefonicznych (niezwłocznie tj. do 4 godzin od chwili zgłoszenia - jeżeli nie wynika ona z winy powierzonego sprzętu), instalowanie wszystkich oficjalnie publikowanych wersji systemu (aktualizacji),
2.Doradztwo w zakresie rozbudowy środków informatycznych, wykonywanie ponownych lub dodatkowych instalacji oprogramowania InfoMedica.
3.Dokonywanie kontroli prawidłowości składowania i zabezpieczania danych gromadzonych za pomoca oprogramowania InfoMedica oraz w razie konieczności - awaryjne odtwarzanie na wniosek Zamawiającego stanu oprogramowania i zgromadzonych danych archiwalnych.
4.Zarządzanie programem firmy Asseco Poland SA - InfoMedica. Usługa dotyczy 8 modułów: Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Finanse - Księgowość, Koszty, Kadry, Płace, Rejestr Sprzedaży, Grafiki (Ewidencja Czasu Pracy)
5.Informowanie Dyrekcji Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie (Zamawiającego) o wszelkich zmianach i problemach w systemie InfoMedica,
6.Wykonawca musi mieć umiejętność do obsługi 8 modułów użytkowanych przez UKS: Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa, Finanse - Księgowość, Koszty, Kadry, Płace, Rejestr Sprzedaży, Grafiki
( Ewidencja Czasu Pracy)
7.Wykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad funkcjonowaniem bazy danych Oracle programu InfoMedica.
8.Prace serwisowe i instalacyjne wykonywane podczas bezpośredniej wizyty Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego muszą być wykonywane w dni robocze, w czasie godzin pracy administracji UKS tj. 8:00 do 15:30.
Termin wykonania zamówienia-Wymaga się realizacji zamówienia -od 2 stycznia 2012 do 31 grudnia 2014r. ( 24 miesiące).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.00.00.00-5, 72.10.00.00-6, 72.70.00.00-7, 72.26.00.00-5, 50.30.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PAKIET NR 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DCMed Sp. z o.o., Ul. Wagonowa 10, 53-609 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 261600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 261600,00
Oferta z najniższą ceną: 261600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 261600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Nadbudowa skrzydła tylnego ( południowego) o pomieszczenia magazynowe wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku Muzeum przy ul....
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Chrzanów
(małopolskie)
Usługi cateringowe polegające na dostarczaniu przygotowanych przez Wykonawcę gorących obiadów w zamkniętych naczyniach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Usługa mycia szklanej elewacji budynków Uniwersytetu Śląskiego dla jednostek w Katowicach i Sosnowcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662

POLECAMY W SERWISACH