PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa odwadniania osadów ściekowych czynnych i nadmiernych o zwartości 1,0 % - 5 % suchej masy osadu na wejściu do pompy osadu wg potrzeb...

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Stargard Szczeciński / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

46059/2013

Opis

Stargard Szczeciński: Usługa odwadniania osadów ściekowych czynnych i nadmiernych o zwartości 1,0 % - 5 % suchej masy osadu na wejściu do pompy osadu wg potrzeb zamawiającego w szacunkowej ilości do 30 000 m3 na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim, w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 46059 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28899 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5771274, faks 091 5772128.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odwadniania osadów ściekowych czynnych i nadmiernych o zwartości 1,0 % - 5 % suchej masy osadu na wejściu do pompy osadu wg potrzeb zamawiającego w szacunkowej ilości do 30 000 m3 na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim, w 2013 r..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Zamówienie obejmuje: Usługę odwadniania osadów ściekowych czynnych i nadmiernych o zwartości 1,0 % - 5 % suchej masy osadu na wejściu do pompy osadu wg potrzeb zamawiającego w ilości do 30 000 m3 na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Stargardzie Szczecińskim. WARUNKI REALIZACJI USŁUGI: 1) Usługa odwadniania osadów ściekowych kompleksowa, za pomocą urządzenia odwadniającego. 2) Usługa będzie wykonywana według potrzeb Zamawiającego. 3) Materiały do odwadniania (polielektrolit) i inne środki chemiczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu odwadniania osadu we własnym zakresie. 4) Sucha masa osadu na wyjściu z urządzenia nie mniejsza niż 20 % masy na wejściu 5) Zawiesina w odcieku do 150 mg/l. 5) Wydajność urządzenia odwadniającego od 18 do 22 m3 /h. 6) Transport urządzenia do odwadniania z niezbędnym osprzętem we własnym zakresie Wykonawcy i na jego koszt. 7) Zamawiający zapewnia na swój koszt media do wykonania usługi tzn. energie elektryczną i wodę. 8) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w formularzu ofertowym, 9) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do pobierania prób odwodnionego osadu, celem wykonania badania na zawartość suchej masy osadu odwodnionego. 10) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji usługi przez Wykonawcę w przypadku stwierdzenia braku osadu ściekowego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków. 11) W przypadku stwierdzenia po badaniu laboratoryjnym, iż nie są dotrzymane warunki umowy, Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i obciążenia Wykonawcy karami umownymi. 12) Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu w ciągu 7 dni od telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pismem. 13) Wykonawca jest świadomy tego, iż podana przez Zamawiającego ilość osadu do odwodnienia ma charakter szacunkowy i zamawiający nie gwarantuje wykonawcy, iż zleci jemu odwodnienie tej ilości osadu. 2 Inne wymagania dotyczące zamówienia: 1) Wykonawca ma podać kwotę za odwodnienie 1 m3 osadu na wejściu do pompy osadu. 2)Wykonawca za zgodą Zamawiającego, może przechować sprzęt niezbędny do realizacji usługi na terenie Oczyszczalni Ścieków, na swoje niebezpieczeństwo. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieże pozostawionego sprzętu. 3)Wykonawca zapewni stałą dyspozycyjność i gotowość do realizacji usługi, na zasadach i w terminach określonych w siwz. 3 WARUNKI PŁATNOŚCI: 1) Za usługę Wykonawca wystawi fakturę VAT. 2) Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 3) Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzenie przez Mistrza Oczyszczalni /lub osobę zastępującą/ przedłożonego przez Wykonawcę zestawienia wykonanej usługi wraz z określeniem ilości osadu na wejściu do urządzenia odwadniającego, bez uwag. Zestawienie zbiorcze obejmujące wykonanie usługi Wykonawca przedłoży do ostatniego dnia roboczego miesiąca. 4) Płatność zostanie zrealizowana przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.38.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hydro- System, Jakub Barański, ul. Pilecka 5, 02-629 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 750000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 840000,00
Oferta z najniższą ceną: 840000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 930000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bronów, gmina Pleszew
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH