PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją...

Gmina Barlinek

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Barlinek / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

75627/2014

Opis

Barlinek: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale
Numer ogłoszenia: 75627 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48779 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7462450 w. 16, faks 95 7461704.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru na zadaniu pn.: Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn: Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale w n/w specjalnościach:
a)drogowej, b)konstrukcyjno-budowlanej, c)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, d)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409),
b)Obecność Inspektora Nadzoru na budowie w każdy dzień roboczy oraz w razie zaistniałej potrzeby, na wezwanie Zamawiającego, w terminie 3 godzin od telefonicznego powiadomienia, c)Kontrolowanie rozliczeń budowy, d)Kontrolę przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, e)Udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji, f)Organizację i przewodniczenie naradom technicznym na budowie oraz sporządzanie na bieżąco protokołów z narad technicznych, g) Monitorowanie postępu robót budowlanych oraz zgłaszanie opóźnień w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowego przedłożonego przez wykonawcę robót, h)Informowanie Zamawiającego i uzyskanie jego akceptacji w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania zadania podstawowego, i)Przygotowywanie do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót przez sprawdzanie ilości i wartości wykonanych robót w oparciu o harmonogram rzeczowy, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorach robót i kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego. j)Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub zerwania przez jakąkolwiek ze stron, k)Udzielanie w terminie 3 dni odpowiedzi na pisemne pytania wykonawcy robót, l) Uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych - wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi min. 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego, m)Koordynowanie wszelkich działań związanych z wykonaniem zadania pn.: Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale. 3. Zakres zadania pn.: Przebudowa ulic Żabiej i Podwale w Barlinku wraz z rewitalizacją miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i Podwale opisują n/w załączniki: 1)Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany - Ulice Żabia i Podwale w Barlinku; 2)Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany - Ulice Żabia i Podwale w Barlinku Kanalizacja deszczowa i wodociąg w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 151; 3)Załącznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany - Przedszkole Miejskie; 4)Załącznik nr 10 do SIWZ - Projekt wykonawczy - Stała organizacja ruchu; 5)Załącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Ulice Żabia i Podwale w Barlinku; 6)Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Przedszkole Miejskie; 7)Załącznik nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót - Ulice Żabia i Podwale w Barlinku; 8)Załącznik nr 14 do SIWZ - Przedmiar robót - Przedszkole Miejskie; 9)Załącznik nr 15 do SIWZ - Decyzja 450/2012; 10)Załącznik nr 16 do SIWZ - Decyzja 301/2012; 11)Załącznik nr 17 do SIWZ - Decyzja 448/2012; 12)Załącznik nr 18 do SIWZ - Rysunek zamienny nr rys. S-1.3; 13)Załącznik nr 19 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Rozbiórka elementów dróg..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.31.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rybacki w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Projekty i Nadzory Budowlane mgr inż. Witold Krasowski, ul. Boczna 4/3, 74-320 Barlinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 144705,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26000,00
Oferta z najniższą ceną: 26000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130380,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Pleśna
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Pleśna
(małopolskie)
Remont instalacji elektrycznej w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Chorzowie ul. 75 Pułku Piechoty 3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby PWSTE w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH