PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa publikowania ogłoszeń prasowych, kondolencji i nekrologów w prasie codziennej (dzienniku) w 2013 roku

Miasto Katowice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

28653/2013

Opis

Katowice: Usługa publikowania ogłoszeń prasowych, kondolencji i nekrologów w prasie codziennej (dzienniku) w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 28653 - 2013; data zamieszczenia: 22.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7036 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa publikowania ogłoszeń prasowych, kondolencji i nekrologów w prasie codziennej (dzienniku) w 2013 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Nazwa przedmiotu zamówienia: usługa publikowania ogłoszeń prasowych, kondolencji i nekrologów w prasie codziennej (dzienniku) w 2013 roku

2) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do: publikowania ogłoszeń prasowych, kondolencji i nekrologów Urzędu Miasta Katowice (na podstawie każdorazowego zlecenia) w prasie lokalnej - dzienniku, którego sprzedaż - na terenie miasta Katowice jest nie mniejsza niż 5 000 egz. i który posiada strony o charakterze przetargowo - komunikatowym.

Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń, kondolencji i nekrologów w 2013 w ilościach jn:

a) maksymalnie 43.500 cm2 na stronach o charakterze ogłoszeniowym

b) maksymalnie 15.500 cm2 na stronach o charakterze redakcyjnym

Ogłoszenia prasowe będą każdorazowo umieszczane w gazecie w terminie 4 dni od zgłoszenia (a w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych przez zamawiającego - najpóźniej w terminie 2 dni od zgłoszenia). Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy.

3) Szczegółowy zakres prac określa projekt umowy (załącznik nr 5 do SIWZ)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Biuro Reklamy w Warszawie. Filia Śląsk, ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 30680,00
Oferta z najniższą ceną: 30680,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31205,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Godów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Godów
(śląskie)
Przebudowa drogi Pawłowo - Rogożewo etap 2
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jutrosin
(wielkopolskie)
Zagospodarowanie terenu boiska sportowego z wybudowaniem budynku zaplecza w m. Kwielice, dz. nr 461, obręb Kwielice - etap...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Grębocice
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH