PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

usługa serwisu oraz bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów systemu Mdok

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

147387/2013

Opis

Toruń: usługa serwisu oraz bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów systemu Mdok
Numer ogłoszenia: 147387 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179884 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 62 18 248, faks 56 62 18 455.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa serwisu oraz bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów systemu Mdok.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: usługa serwisu oraz bieżącej konserwacji systemu elektronicznego obiegu spraw i dokumentów systemu Mdok.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.81.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013; współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A., ul. Mikołowska 100, 40-065 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113821,14 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138375,00
Oferta z najniższą ceną: 138375,00 / Oferta z najwyższą ceną: 138375,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a,
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Firma Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. z siedzibą w Katowicach jako jedyny właściciel kodów źródłowych aplikacji i struktury bazy danych może realizować usługę wsparcia technicznego aplikacji. Mając powyższe na uwadze spełniona została przesłanka zastosowania trybu postępowania z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy do przeprowadzenia postępowania został wybrany tryb z wolnej ręki, gdyż z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów zamówienie może wykonać tylko jeden wykonawca.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Złotoryja
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH