PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa szkoleniowa obejmująca przygotowanie zakresu merytorycznego oraz przeprowadzeniu szkoleń w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-01-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

7405/2012

Opis

Wrocław: Usługa szkoleniowa obejmująca przygotowanie zakresu merytorycznego oraz przeprowadzeniu szkoleń w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Numer ogłoszenia: 7405 - 2012; data zamieszczenia: 09.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149997 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3680622, faks 71 3680491.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa szkoleniowa obejmująca przygotowanie zakresu merytorycznego oraz przeprowadzeniu szkoleń w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa szkoleniowa obejmuje przygotowanie zakresu merytorycznego oraz przeprowadzenie szkoleń co najmniej w formie warsztatów z przedmiotu Audyt wewnętrzny w firmie - audyt organizacyjny w ramach realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu projektu: Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.52.10.00-2, 80.57.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Kuźnia Kadr 2, czyli wzmocnienie potencjału rozwojowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i szkolenie kadry dydaktycznej - środki UE POKL 4.1.1.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

dr Arkadiusz Wierzbic, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,00
Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a,
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W przypadku przedmiotowego zamówienia uzasadnione jest zastosowanie trybu z wolnej ręki w związku z art. 5 ust.1a Pzp. Usługa szkoleniowa wymieniona w wykazie usług o charakterze niepriorytetowym posiada tu charakter twórczy i wykonawca musi w przekonaniu zamawiającego dawać gwarancję osiągnięcia oczekiwanego rezultatu. Zastosowanie trybu otwartego nie daje pewności, iż wybrany wykonawca zrealizuje zamówienie w sposób efektywny i określony w projekcie. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projektu wszelkie zadania z projektu mają być realizowane przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Realizacja przedmiotowego zamówienia służyć ma rozwojowi pracowników dydaktycznych UE i oferty szkoleniowej Uczelni oraz przystosowaniu jej do wymogów zmieniającego się rynku pracy. Programy nauczania, planowane do realizacji w ramach tego zamówienia są innowacyjne, dotyczą Uczelni i jej pracowników, a nie istnieją jeszcze wypracowane metody i sposoby ich nauczania. Zamówienie wymaga szczególnej wiedzy i doświadczenia i tylko wskazana poniżej osoba wraz ze wskazanym przez nią zespołem daje gwarancje osiągnięcia zamierzonego rezultatu

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW SZPITALA W DĘBNIE SP. Z O.O. Z UWZGLĘDNIENIEM DIET...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Dębno
(zachodniopomorskie)
DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I WDROŻENIE SZPITALNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z MODUŁAMI RUCH CHORYCH, APTEKA, APTECZKA ODDZIAŁOWA,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Toruń
(kujawsko-pomorskie)
BUDOWA WIATY JAKO PUNKTU WYSTAWOWEGO NA CELE PROMOCJI LOKALNYCH PRODUKTÓW I USŁUG GOSPODARSTW WIEJSKICH W M.ŁUKOWICA GMINA...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łukowica
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH