PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego: /Język niemiecki dla średniozaawansowanych/ w ramach Projektu /ZAGRANICZNY STAŻ - NOWYM ...

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju

Data publikacji ogłoszenia:

2013-12-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Biłgoraj / lubelskie

Numer ogłoszenia

508352/2013

Opis

Biłgoraj: Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego: /Język niemiecki dla średniozaawansowanych/ w ramach Projektu /ZAGRANICZNY STAŻ - NOWYM DOŚWIADCZENIEM II/ realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu /Uczenie się Przez Całe Życie/
Numer ogłoszenia: 508352 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 446162 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie, tel. 084 6850000, faks 084 6861671.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego: /Język niemiecki dla średniozaawansowanych/ w ramach Projektu /ZAGRANICZNY STAŻ - NOWYM DOŚWIADCZENIEM II/ realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu /Uczenie się Przez Całe Życie/.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie organizacji szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych: /Język niemiecki dla średniozaawansowanych/ w ramach Projektu /ZAGRANICZNY STAŻ - NOWYM DOŚWIADCZENIEM II/ realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu /Uczenie się Przez Całe Życie/ Szkolenie powinno obejmować 50 godzin zajęć /tj. każdy uczestnik powinien odbyć 50 godzin zajęć/, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w jednej 19 osobowej grupie szkoleniowej i 40 godzin zajęć praktycznych /rozmówki z wykorzystaniem słownictwa zawodowego/ - w podziale na 3 grupy szkoleniowe opisane w punktach 3.1. - 3.3./. Szkoleniem zostaną objęte osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. Szkolenie 10 godzinne prowadzone w jednej, 19 osobowej grupie powinno zostać zrealizowane w grudniu 2013r. szkolenie 40 godzinne prowadzone w 3 grupach szkoleniowych powinno zostać zrealizowane w styczniu 2014r. Zajęcia 40 godzinne powinny odbywać się w trzech grupach szkoleniowych, zgodnie z podziałem na branże tj.: 1. kelner/kelnerka, kucharz/kucharka, 2. opiekun/opiekunka osób starszych, opiekun/opiekunka dzieci, 3. ślusarz. Harmonogram realizacji szkolenia każdej z grup branżowych przez cztery kolejne tygodnie miesiąca stycznia 2014r. powinien być realizowany następująco: 1. poniedziałek 3 godz. 2. środa 4 godz. 3. piątek 3 godz. Z uwagi na fakt, że po odbyciu szkolenia językowego uczestnicy będą odbywać staż w Niemczech w jednym z zawodów wymienionych w pkt. 3, program szkolenia powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników i uwzględniać słownictwo związane z wybranym przez każdego z uczestników zawodem. Szczegółowy podział, określający liczebność poszczególnych grup oraz profile zawodów w branżach zostanie sporządzony przez PUP przed rozpoczęciem szkolenia. Program szkolenia powinien w szczególny sposób uwzględniać funkcjonalne słownictwo zawodowe na temat: Grupa I przygotowująca się do odbywania stażu w zawodzie /kelner/kelnerka/, /kucharz/kucharka/: 1. organizacja pracy na stanowisku kelner; 2. towaroznawstwo; 3. udzielanie informacji n/t posiadanego asortymentu towarów; 4. przyjmowanie zamówień od klientów; 5. rozliczanie się z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu. 6. zapoznanie się z zasadami BHP; 7. towaroznawstwo spożywcze; 8. nazewnictwo czynności przygotowywania posiłków; 9. planowanie posiłków - układanie menu; 10. przygotowanie, porcjowanie, dekorowanie i ekspozycja wyrobów kulinarnych; Grupa II przygotowująca się do odbywania stażu w zawodzie /opiekun/opiekunka osób starszych/, /opiekun/opiekunka dzieci/: 1. przygotowywanie posiłków zgodnie z zalecaną dietą; 2. nazewnictwo wykonywanych czynności pielęgnacyjnych; 3. słownictwo w załatwianiu spraw podopiecznego związanych z gospodarstwem domowym; 4. słownictwo w wykonywaniu pomiarów podstawowych parametrów życiowych, realizacji zadań zleconych przez lekarza, wzywaniu pierwszej pomocy; 5. nazewnictwo w rozpoznawaniu potrzeb podopiecznego w zakresie wykorzystania czasu wolnego; 6. przygotowywanie posiłków zgodnie z zalecaną dietą; 7. nazewnictwo wykonywanych czynności z dzieckiem, w tym pielęgnacyjnych; 8. słownictwo w załatwianiu spraw dziecka związanych z gospodarstwem domowym; 9. słownictwo w wykonywaniu pomiarów temperatury ciała, realizacji zadań zleconych przez lekarza, wzywaniu pierwszej pomocy; 10. nazewnictwo w rozpoznawaniu potrzeb dziecka w zakresie wykorzystania czasu wolnego. Grupa III przygotowująca się do odbywania stażu w zawodzie /ślusarz/: 1. przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe; 2. nazewnictwo prac z zakresu podstawowych operacji ślusarskich, takich jak: trasowanie, cięcie, wycinanie, piłowanie, wiercenie, gwintowanie, nitowanie oraz dopasowywanie części; 3. nazewnictwo części i urządzeń do montażu wyrobów; 4. nazewnictwo elementów rysunku technicznego, technologii ogólnych, elementów elektrotechniki i elektroniki, technik komputerowych, technologii urządzeń, narzędzi i przyrządów. Zajęcia nie mogą być prowadzone metodą e-learningu. Miejsce odbywania szkolenia: Biłgoraj. Sale wykładowe i miejsca przeznaczone do prowadzenia zajęć praktycznych powinny spełniać wymogi bhp i p.poż., uregulowane w przepisach odrębnych. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dwóch ankiet: pierwszej służącej określeniu poziomu znajomości języka na rozpoczęcie szkolenia oraz drugiej, określającej wzrost poziomu kompetencji językowych na zakończenie szkolenia oraz testu na początek i na koniec szkolenia, pozwalającego określić wzrost kompetencji w zakresie znajomości języka niemieckiego. Treść ankiet i testów określi Wykonawca. Każda osoba powinna otrzymać: 1. rozmówki polsko - niemieckie min. 100 str. zaopatrzone w płytę CD /nie mogą być to rozmówki kopiowane/; 2. słownik polsko - niemiecki, niemiecko - polski /nie może być to słownik kopiowany/; 3. długopis; 4. notatnik formatu A4 /blok w kratkę klejony min. 100 kartek format A4/; 5. teczkę z rączką do przechowywania i transportu dokumentów; 6. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem dla każdego uczestnika na kwotę minimum 10 000,00 zł. Podana w ofercie cena powinna obejmować ogólny koszt szkolenia za wszystkich uczestników oraz koszt jednej osobogodziny szkolenia /jedna osobogodzina szkolenia = cena szkolenia/liczba godzin szkolenia/liczba osób na szkoleniu/.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt pn. /ZAGRANICZNY STAŻ - NOWYM DOŚWIADCZENIEM II/
realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu /Uczenie się przez całe życie/.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9650,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9000,00
Oferta z najniższą ceną: 9000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10450,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie targowiska gminnego w msc. Rząśnik.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rząśnik
(mazowieckie)
Remont placu manewrowego przed budynkiem OSP w Ostrowie Lubelskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrów Lubelski
(lubelskie)
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla potrzeb Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH