PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa wykonania badań laboratoryjnych ZP/PN - 56/13

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

23802/2014

Opis

Białystok: Usługa wykonania badań laboratoryjnych ZP/PN - 56/13
Numer ogłoszenia: 23802 - 2014; data zamieszczenia: 21.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 525810 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 23, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 74 47 002, faks 085 7447133.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania badań laboratoryjnych ZP/PN - 56/13.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badań laboratoryjnych z zakresu hematologii, koagulologii, chemii klinicznej, analityki ogólnej oraz mikrobiologii w sposób gwarantujący najwyższą jakość, zgodnie ze standardami jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz.U. z 2009 r. nr 22 poz. 128) oraz wymogami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) i Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP), a także wiedzy medycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj badań laboratoryjnych oraz orientacyjne ilości w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Zlecone przez Zamawiającego badania wykonane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w sposób odpowiadający zasadom współczesnej wiedzy medycznej przy użyciu odczynników i materiałów zużywalnych spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 679, z późn. zm.), zgłoszonych do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, sprzętu medycznego oraz wykwalifikowanego personelu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.12.10.00-3, 85.11.18.10-1, 85.14.50.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 231,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 193,20
Oferta z najniższą ceną: 193,20 / Oferta z najwyższą ceną: 231,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40,00
Oferta z najniższą ceną: 40,00 / Oferta z najwyższą ceną: 80,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Część 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8908,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8896,40
Oferta z najniższą ceną: 8896,40 / Oferta z najwyższą ceną: 11090,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Część 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1380,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1375,00
Oferta z najniższą ceną: 1375,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3350,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Część 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 150,00
Oferta z najniższą ceną: 150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Część 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 327,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 327,50
Oferta z najniższą ceną: 327,50 / Oferta z najwyższą ceną: 327,50
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Część 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1080,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 920,00
Oferta z najniższą ceną: 920,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2000,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Część 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8,30
Oferta z najniższą ceną: 8,30 / Oferta z najwyższą ceną: 71,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Częśc 9
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117,80
Oferta z najniższą ceną: 117,80 / Oferta z najwyższą ceną: 260,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Część 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 814,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 814,50
Oferta z najniższą ceną: 814,50 / Oferta z najwyższą ceną: 1530,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Część 11
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 162,00
Oferta z najniższą ceną: 162,00 / Oferta z najwyższą ceną: 162,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Część 12
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6374,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6374,00
Oferta z najniższą ceną: 6374,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6374,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Częśc 13
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 132,80
Oferta z najniższą ceną: 132,80 / Oferta z najwyższą ceną: 640,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Część 14
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 298,00
Oferta z najniższą ceną: 298,00 / Oferta z najwyższą ceną: 310,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Część 15
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 64,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64,50
Oferta z najniższą ceną: 64,50 / Oferta z najwyższą ceną: 125,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Część 16
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 490,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 400,00
Oferta z najniższą ceną: 400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1050,00
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Część 17
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 414,00
Oferta z najniższą ceną: 414,00 / Oferta z najwyższą ceną: 750,00
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Część 18
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 41,40
Oferta z najniższą ceną: 41,40 / Oferta z najwyższą ceną: 41,40
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Część 19
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 585,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 387,00
Oferta z najniższą ceną: 387,00 / Oferta z najwyższą ceną: 750,00
Waluta: PLN.Część NR: 20   Nazwa: Część 20
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2316,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1214,40
Oferta z najniższą ceną: 1214,40 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Część 21
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1240,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 644,00
Oferta z najniższą ceną: 644,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2050,00
Waluta: PLN.Część NR: 22   Nazwa: Część 22
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 270,00
Oferta z najniższą ceną: 270,00 / Oferta z najwyższą ceną: 400,00
Waluta: PLN.Część NR: 23   Nazwa: Część 23
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4824,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3919,20
Oferta z najniższą ceną: 3919,20 / Oferta z najwyższą ceną: 6780,00
Waluta: PLN.Część NR: 24   Nazwa: Część 24
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 115,00
Oferta z najniższą ceną: 115,00 / Oferta z najwyższą ceną: 125,00
Waluta: PLN.Część NR: 25   Nazwa: Część 25
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1219,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1090,00
Oferta z najniższą ceną: 1090,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1669,00
Waluta: PLN.Część NR: 26   Nazwa: Część 26
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 209,00
Oferta z najniższą ceną: 209,00 / Oferta z najwyższą ceną: 300,00
Waluta: PLN.Część NR: 27   Nazwa: Część 27
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2950,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1840,00
Oferta z najniższą ceną: 1840,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6200,00
Waluta: PLN.Część NR: 28   Nazwa: Część 28
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 340,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 219,00
Oferta z najniższą ceną: 219,00 / Oferta z najwyższą ceną: 420,00
Waluta: PLN.Część NR: 29   Nazwa: Część 29
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 236,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138,00
Oferta z najniższą ceną: 138,00 / Oferta z najwyższą ceną: 380,00
Waluta: PLN.Część NR: 30   Nazwa: Część 30
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 161,00
Oferta z najniższą ceną: 161,00 / Oferta z najwyższą ceną: 500,00
Waluta: PLN.Część NR: 31   Nazwa: Część 31
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 386,40
Oferta z najniższą ceną: 386,40 / Oferta z najwyższą ceną: 813,00
Waluta: PLN.Część NR: 32   Nazwa: Część 32
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 400,00
Oferta z najniższą ceną: 400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 552,00
Waluta: PLN.Część NR: 33   Nazwa: Część 33
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 194,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 194,40
Oferta z najniższą ceną: 194,40 / Oferta z najwyższą ceną: 194,40
Waluta: PLN.Część NR: 34   Nazwa: Część 34
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 870,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 645,00
Oferta z najniższą ceną: 645,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1250,00
Waluta: PLN.Część NR: 35   Nazwa: Część 35
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 90,00
Oferta z najniższą ceną: 90,00 / Oferta z najwyższą ceną: 206,00
Waluta: PLN.Część NR: 36   Nazwa: Część 36
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 138,00
Oferta z najniższą ceną: 138,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1053,00
Waluta: PLN.Część NR: 37   Nazwa: Część 37
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36,80
Oferta z najniższą ceną: 36,80 / Oferta z najwyższą ceną: 179,00
Waluta: PLN.Część NR: 38   Nazwa: Część 38
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 93,50
Oferta z najniższą ceną: 93,50 / Oferta z najwyższą ceną: 93,50
Waluta: PLN.Część NR: 39   Nazwa: Cżęść 39
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 182,00
Oferta z najniższą ceną: 182,00 / Oferta z najwyższą ceną: 182,00
Waluta: PLN.Część NR: 40   Nazwa: Część 40
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 480,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 404,80
Oferta z najniższą ceną: 404,80 / Oferta z najwyższą ceną: 640,00
Waluta: PLN.Część NR: 41   Nazwa: Część 41
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 553,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 662,00
Oferta z najniższą ceną: 650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 662,00
Waluta: PLN.Część NR: 42   Nazwa: Część 42
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4730,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4730,00
Oferta z najniższą ceną: 4730,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00
Waluta: PLN.Część NR: 43   Nazwa: Część 43
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49665,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49665,00
Oferta z najniższą ceną: 49665,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69300,00
Waluta: PLN.Część NR: 44   Nazwa: Część 44
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 288,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 288,50
Oferta z najniższą ceną: 288,50 / Oferta z najwyższą ceną: 442,50
Waluta: PLN.Część NR: 45   Nazwa: Część 45
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1305,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1305,00
Oferta z najniższą ceną: 1305,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3750,00
Waluta: PLN.Część NR: 46   Nazwa: Część 46
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6716,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4140,00
Oferta z najniższą ceną: 4140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6716,00
Waluta: PLN.Część NR: 47   Nazwa: Część 47
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 811,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 657,00
Oferta z najniższą ceną: 657,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00
Waluta: PLN.Część NR: 48   Nazwa: Część 48
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 920,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 748,00
Oferta z najniższą ceną: 748,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1020,00
Waluta: PLN.Część NR: 49   Nazwa: Część 49
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8500,00
Oferta z najniższą ceną: 2030,00 / Oferta z najwyższą ceną: 8500,00
Waluta: PLN.Część NR: 50   Nazwa: Część 50
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2423,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2075,00
Oferta z najniższą ceną: 2075,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2100,00
Waluta: PLN.Część NR: 51   Nazwa: Część 51
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2976,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2409,00
Oferta z najniższą ceną: 2409,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3300,00
Waluta: PLN.Część NR: 52   Nazwa: Część 52
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 630,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 645,00
Oferta z najniższą ceną: 645,00 / Oferta z najwyższą ceną: 900,00
Waluta: PLN.Część NR: 53   Nazwa: Część 53
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1746,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1740,00
Oferta z najniższą ceną: 1740,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2625,00
Waluta: PLN.Część NR: 54   Nazwa: Część 54
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 440,00
Oferta z najniższą ceną: 440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 700,00
Waluta: PLN.Część NR: 55   Nazwa: Część 55
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1074,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 856,80
Oferta z najniższą ceną: 856,80 / Oferta z najwyższą ceną: 2740,00
Waluta: PLN.Część NR: 56   Nazwa: Część 56
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1472,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1464,00
Oferta z najniższą ceną: 1464,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1760,00
Waluta: PLN.Część NR: 57   Nazwa: Część 57
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 370,00
Oferta z najniższą ceną: 370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 640,00
Waluta: PLN.Część NR: 58   Nazwa: Część 58
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77,50
Oferta z najniższą ceną: 77,50 / Oferta z najwyższą ceną: 100,00
Waluta: PLN.Część NR: 59   Nazwa: Część 59
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1195,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1145,00
Oferta z najniższą ceną: 1145,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1242,00
Waluta: PLN.Część NR: 60   Nazwa: Część 60
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4550,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2179,45
Oferta z najniższą ceną: 2179,45 / Oferta z najwyższą ceną: 3152,50
Waluta: PLN.Część NR: 61   Nazwa: Część 61
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALAB Laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 990,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 718,00
Oferta z najniższą ceną: 718,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1220,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie dokumentacji projektowych oraz pełnienie nadzorów autorskich dla zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Pełnienie nadzoru przyrodniczego w trakcie prowadzenia prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem w należytym stanie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku (6)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH