PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa wykonania projektu budowlanego i wykonawczego - Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

482278/2013

Opis

Rzeszów: Usługa wykonania projektu budowlanego i wykonawczego - Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii
Numer ogłoszenia: 482278 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 360184 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8666 096, faks 017 8666 097.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania projektu budowlanego i wykonawczego - Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania projektu budowlanego i wykonawczego pn.: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina dla potrzeb Oddziału Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii, w Rzeszowie przy ul. Szopena 2.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres przedstawiono w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) będącym integralną częścią SIWZ. 3. Autor opracowanej Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina mieszczącego Oddział Hematologii, Nefrologii i Dializoterapii oświadczył, że autorskie prawa majątkowe do koncepcji lub jej poszczególnych elementów przechodzą na Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. F. Chopina ul. Szopena 2 w Rzeszowie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
4. Sygnatura sprawy: WSS.XII.252/I/22/13, Postępowanie nr 62.
5. Kat. CPC: 12.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

A Projekt Pracownia Architektury Zbigniew Zbyszyński, ul. Stefana Okrzei 19/2, 58-500 Jelenia Góra, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 742500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 608481,00
Oferta z najniższą ceną: 211000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 781050,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stopnica
(świętokrzyskie)
Dostawa i montaż wyposażenia oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu Stawiamy na innowacyjność dla najmłodszych w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Borowa
(podkarpackie)
Przebudowa ulicy Poniatowskiego w Golinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Konin
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH