PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego...

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

85866/2014

Opis

Kraków: Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-1/ZP/14
Numer ogłoszenia: 85866 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 47790 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 433 27 29, faks 12 433 27 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Sprawa znak: DZP/CM/242/3-1/ZP/14.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania rutynowych oznaczeń laboratoryjnych dla I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zestawu oznaczeń (badań) dla 50 pacjentów, zawierającego następujące parametry: - morfologia krwi z rozmazem (25 parametrów); - oznaczenia w surowicy: glukoza, lipidogram, sód, potas, fosfor, wapń całkowity, wapń zjonizowany, kreatynina, kwas moczowy, CRP, insulina, witamina 25(OH)D, PTH, NT-proBNP; - oznaczenia w dobowej zbiórce moczu: fosfor, wapń. Zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji: a) Badania, objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie na podstawie pisemnych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. b) Materiał do badań (krew pełna z EDTA, krew pełna (skrzep), mocz ze zbiórki dobowej) odbierany będzie przez Wykonawcę z siedziby Użytkownika. c) Termin przekazania pobranego materiału do badań będzie zgłaszany przez Zamawiającego telefonicznie osobom wyznaczonym przez Wykonawcę, po zebraniu odpowiedniej puli materiału, z dwudniowym wyprzedzeniem. Materiał do badań przekazywany będzie min. 1 raz w tygodniu, w dni robocze w godz. 08.00 - 10.00. d) Transport próbek do laboratorium odbywać się będzie zgodnie z zasadami przewożenia materiału biologicznego. e) Wykonawca zobowiązuje się do transportu materiału przeznaczonego do badań do laboratorium wykonującego oznaczenia w ciągu 1 godziny od odbioru od Zamawiającego. f) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznaczeń w terminie do 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania materiału przeznaczonego do badania oraz przekazania ich wyników w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wykonania. g) Wyniki przekazywane będą w formie wydruku osobiście lub będą przesyłane pocztą. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wyniki także w inny sposób, który może zostać określony przez strony w trakcie realizacji zamówienia. Prawidłowość wykonania badań zostanie potwierdzona jeśli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń co do jego wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania wyników. h) W przypadku wykonania jakiegokolwiek badania objętego przedmiotem zamówienia nieprawidłowo lub wadliwie, Wykonawca zobowiązuje sie do powtórzenia badania na własny koszt. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy dołączyć kserokopie potwierdzone za zgodność certyfikatów uczestnictwa w poniższych programach kontroli jakości badań laboratoryjnych: - Centralnego Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, - Randox International Quality Assessment Scheme (RIQAS), - Quality Control Service (QCS) Roche. Zamawiający zastrzega prawo do dokonywania zmian ilościowych przedmiotu umowy do wysokości wartości umowy brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości oznaczeń do 40% wartości przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o powyższym fakcie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.11.18.10-1, 85.14.50.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13288,96 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10425,00
Oferta z najniższą ceną: 10425,00 / Oferta z najwyższą ceną: 10425,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa węgla kamiennego dla Szkół Podstawowych w Gminie Puńsk
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puńsk
(podlaskie)
Budowa infrastruktury kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce, w ramach realizacji projektu nr KIK/20 Wkład w poprawę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z Programu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH