PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługa zarządzania i rozliczania projektu Partnerskiego pn.:Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze...

Starostwo Powiatowe w Łosicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-01-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łosice / mazowieckie

Numer ogłoszenia

283203/2013

Opis

Łosice: Usługa zarządzania i rozliczania projektu Partnerskiego pn.:Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygrancznym Polski i Białorusi
Numer ogłoszenia: 283203 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 258309 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 3590334, faks 083 3590334.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zarządzania i rozliczania projektu Partnerskiego pn.:Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygrancznym Polski i Białorusi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na Zarządzaniu i Rozliczaniu Projektu Partnerskiego pn.: Rozwój współpracy transgranicznej w celu ochrony ludzi i środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 2 - Poprawa jakości życia, Zadanie 2.1Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym zwanym dalej Projektem. Zapewnienie przestrzegania przez Partnera Wiodącego i Partnerów Projektu warunków Umowy grantowej.
Zapewnienie bieżących konsultacji telefonicznych lub za pośrednictwem poczty, elektronicznej w zakresie przedmiotu zamówienia w dniach roboczych w godzinach od 7:30 do 15:30,
Koordynacja działań wszystkich partnerów projektu,
Nadzór nad prawidłową promocją projektu,
Administrowanie projektem,
Rozliczanie projektu, a w szczególności:
zapewnienie przestrzegania harmonogramu oraz szczegółowego budżetu projektu;
opisywanie dokumentów księgowych zgodnie z wymogami Programowymi;
sporządzanie i przekazywanie do właściwych instytucji sprawozdań z realizacji projektu dla wszystkich Partnerów Projektu i skonsolidowanych sprawozdań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem sprawozdań projektowych.
Monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
Sporządzanie i przekazywanie do właściwej instytucji wniosków o płatność,
Tworzenie dokumentacji dotyczącej zmian w projekcie,
Tłumaczenie wszelkich wymaganych umową o dofinansowanie dokumentów z języka angielskiego na język polski i na język angielski z języka polskiego,
Sporządzanie dokumentacji i udzielanie wyjaśnień na żądanie organów kontrolnych
(w okresie trwania umowy  i trwałości projektu),
Przekazywanie do właściwych instytucji wszystkich dokumentów i informacji związanych
z realizacją Projektu,
Wykonywanie bieżącej kontroli wskaźników projektu oraz zaawansowania postępu prac przez każdego z partnerów,
Konsultacje w zakresie wyboru trybu zamówienia publicznego w odniesieniu do wymagań Projektu,
Udział w konsultacjach z Partnerem Wiodącym,
Udział w konsultacjach z Partnerami Projektu,
Udział w wyjazdach na Białoruś, gdy zaistnieje taka potrzeba,
Sporządzanie raportów pośrednich, rzeczowych i końcowych,
inne zadania niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu nie wymienione wyżej a zlecone przez Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 75.11.21.00-3, 75.11.21.00-5, 79.42.10.00-1, 79.21.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007 - 2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TOMAS Consulting S.A., Al. 1000-lecia P.P. 39A, 15-111 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 47058,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45900,00
Oferta z najniższą ceną: 45900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH