PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, przedsiębiorczości...

Gmina Wałbrzych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wałbrzych / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

40139/2012

Opis

Wałbrzych: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, przedsiębiorczości oraz zajęć psychologicznych, w ramach projektu, pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach, nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11
Numer ogłoszenia: 40139 - 2012; data zamieszczenia: 20.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10905 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wałbrzych, Pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6655153, 6655154, faks 074 6655155.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, przedsiębiorczości oraz zajęć psychologicznych, w ramach projektu, pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach, nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych z matematyki, przedsiębiorczości oraz zajęć psychologicznych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych: Publiczne Gimnazjum nr 2, ul. 11 Listopada 75, 58-302 Wałbrzych (klasy 1-3); Publiczne Gimnazjum nr 3, ul. Piotra Skargi 49, 58-300 Wałbrzych (klasy 1-3); Publiczne Gimnazjum nr 4, ul. 1 Maja 149, 58-305 Wałbrzych (klasy 1-3); Publiczne Gimnazjum nr 5, ul. Wańkowicza 13, 58-304 Wałbrzych (klasy 1-3); Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Adama Struga 3, 58-301 Wałbrzych Wałbrzych (rok szkolny 2011/2012 - klasy 5-6, rok szkolny 2012/2013 - klasy 4-6). Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych Wałbrzych (rok szkolny 2011/2012 - klasy 5-6, rok szkolny 2012/2013 - klasy 4-6) Używaną jednostkę 1 godziny należy rozumieć, jako zajęcia trwające nieprzerwanie 45 minut w przypadku wszystkich rodzajów zajęć w ramach projektu. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 8 części., tj.: Część zamówienia nr 1 - zajęcia z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 3: - Rodzaj zajęć: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów z najniższą średnią ocen oraz pozalekcyjne i pozaszkolne rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych. - Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 65 godz./1 grupę, liczba grup: 2, liczba osób w grupie: 8 rok szkolny 2012/2013 - 65 godz./1 grupę, liczba grup: 2, liczba osób w grupie: 8 Część zamówienia nr 2 - zajęcia z przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum nr 4: - Rodzaj zajęć: pozalekcyjne i pozaszkolne. - Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 4, liczba osób w grupie: 20 rok szkolny 2012/2013 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 4, liczba osób w grupie: 20 Część zamówienia nr 3 - zajęcia z przedsiębiorczości w Publicznym Gimnazjum nr 5: - Rodzaj zajęć: pozalekcyjne i pozaszkolne. - Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 4, liczba osób w grupie: 20 rok szkolny 2012/2013 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 4, liczba osób w grupie: 20 Część zamówienia nr 4 - zajęcia z przedsiębiorczości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23: - Rodzaj zajęć: pozalekcyjne i pozaszkolne. - Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 1, liczba osób w grupie: 20 rok szkolny 2012/2013 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 1, liczba osób w grupie: 20 Część zamówienia nr 5 - zajęcia z przedsiębiorczości w Publicznej Szkole Podstawowej nr 30: - Rodzaj zajęć: pozalekcyjne i pozaszkolne. - Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 1, liczba osób w grupie: 20 rok szkolny 2012/2013 - 39 godz./1 grupę, liczba grup: 1, liczba osób w grupie: 20 Część zamówienia nr 6 - zajęcia psychologiczne w Publicznym Gimnazjum nr 2: Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 10 godz., rok szkolny 2012/2013 - 10 godz. Zajęciami psychologicznymi zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie, biorący udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych. Część zamówienia nr 7 - zajęcia psychologiczne w Publicznym Gimnazjum nr 3: Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 10 godz., rok szkolny 2012/2013 - 10 godz. Zajęciami psychologicznymi zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie, biorący udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych. Część zamówienia nr 8 - zajęcia psychologiczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23: Harmonogram: rok szkolny 2011/2012 - 10 godz., rok szkolny 2012/2013 - 10 godz. Zajęciami psychologicznymi zostaną objęci wszyscy uczniowie uczestniczący w projekcie, biorący udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych. Obowiązki Wykonawcy: a) Dla części zamówienia od nr 1 do nr 5: - Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla uczniów z najniższą średnią ocen oraz pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w terminie maksymalnym do zakończenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2012/13, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach, nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11, ustalonym z Zamawiającym harmonogramem zajęć oraz sporządzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego ramowym planem zajęć sporządzonym oddzielnie do każdej części zamówienia. b) Dla części zamówienia od nr 6 do nr 8: -Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci i ich rodziców, udzielanie wsparcia psychologicznego w zakresie odkrywania własnych uzdolnień i predyspozycji, wspieranie uczniów w pobudzaniu aktywności społecznej oraz zawodowej. -Rozpoznawanie mocnych i słabych stron uczestników oraz tworzenie indywidualnych planów rozwoju psycho - edukacyjnego uczestników. c) Dla wszystkich części zamówienia (tj. od nr 1 do nr 8): -Dokumentowanie własnej pracy poprzez prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu, w szczególności miesięcznych harmonogramów zajęć, dzienników zajęć z listą obecności uczestników wsparcia, kart pracy. -Bieżąca kontrola frekwencji i monitorowania osiągnięć uczniów. -Zapoznanie się oraz stosowanie zasady równości płci obowiązującej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.31.00.00-8, 85.12.12.70-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zajęcia z matematyki w Publicznym Gimnazjum nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edyta Wydra, ul. Chopina 6/4, 58-371 Boguszów Gorce, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17245,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15600,00
Oferta z najniższą ceną: 15600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 15600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Waśniowie. Numer postępowania: 058/PN/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
Sprzedaż i dostarczenie antybiotyków oraz leku Tocilizumab. Znak sprawy: 20/ZPN/13
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Piotrków Trybunalski
(łódzkie)
Dostawy wyrobów medycznych do ortopedii - 3 miesiące
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH