PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi edukacyjne w ramach projektu Akademia sukcesu

Urząd Miejski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Drezdenko / lubuskie

Numer ogłoszenia

251013/2013

Opis

Drezdenko: Usługi edukacyjne w ramach projektu Akademia sukcesu
Numer ogłoszenia: 251013 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 231987 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 095 7638027; 7620202, faks 095 7620220.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi edukacyjne w ramach projektu Akademia sukcesu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w danych placówkach edukacyjnych na rzecz uczniów danej placówki przy zastosowaniu technik ICT. Miejsce wykonania zamówienia Szkoła Podstawowa w Niegosławiu, 66-530 Drezdenko; Szkoła Podstawowa w Trzebiczu, 66-530 Drezdenko; Szkoła Podstawowa w Goszczanowie, 66-530 Drezdenko; Gimnazjum nr 2, ul. Portowa 1, 66-530 Drezdenko; Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Portowa 1, 66-530 Drezdenko. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania koncepcji usługi edukacyjnej, w szczególności w zakresie przekazywanych treści i sposobu wykonywania usługi (prowadzenia wykładu). Opracowanie koncepcji następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego przy uwzględnieniu ram prawnych projektu i rozeznania co do potrzeb odbiorców usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do autorskiego opracowania lub wyboru materiałów edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania materiałów edukacyjnych do poziomu grupy. Zakup bądź powielenie materiałów edukacyjnych następuje w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego w ramach środków finansowych projektu. W przypadku korzystania z materiałów szkoleniowych w postaci podręczników Wykonawca zapewni, aby podręczniki zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wykonawca we własnym zakresie, poza wymiarem godzinowym przeznaczonym na zajęcia merytoryczne dokona rozeznania co do poziomu odbiorców usług edukacyjnych i ich potrzeb edukacyjnych, a następnie, w porozumieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego, sformułuje grupy zajęciowe. Rozeznanie poziomu i sformułowanie grup winno nastąpić przed przystąpieniem do opracowania koncepcji usług edukacyjnych i materiałów edukacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia logami: UE, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, EFS, informacją o współfinansowaniu projektu ze środków EFS, a także logiem i nazwą projektu: materiałów szkoleniowych; wszelkich dokumentów sporządzanych w ramach realizacji zamówienia (dzienniki, ankiety, testy, etc.). Oznaczenia będą zgodne ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do udokumentowania przeprowadzonych usług edukacyjnych za pomocą szkolnego dziennika zajęć, który zawierał będzie m.in: listę słuchaczy, weryfikację obecności na zajęciach uczestników szkolenia w każdym dniu świadczenia usług edukacyjnych, zakładany program szkolenia ze wskazaniem przewidywanego wymiaru godzin szkoleniowych, realizację rzeczywistej usługi edukacyjnej ze wskazaniem daty przeprowadzenia tematu, czas trwania (w godzinach szkoleniowych) podpis wykładowcy, a także wyniki przeprowadzonych testów sprawdzających. Wykonawca nadto zobowiązuje się do udokumentowania wykonanych usług edukacyjnych za pomocą Karty Pracy. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania, przeprowadzenia i oceny testów bądź innych sprawdzianów wiedzy odbiorców usług edukacyjnych. Ilość sprawdzianów wiedzy w danej części zamówienia, czas ich przeprowadzenia, zakres sprawdzanych wiadomości, treść sprawdzianów winna być uzgodniona uprzednio z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego. Sprawdziany wiedzy powinny mierzyć wiedzę odbiorców usługi w sposób możliwie najpełniejszy. Wykonawca zapewni ocenę sprawdzianów wedle zobiektywizowanych kryteriów. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w trakcie trwania szkoleń ankiet monitorujących jakość prowadzonych zajęć: przed rozpoczęciem i na zakończenie wykonywania usługi edukacyjnej, opracowania tych ankiet w uzgodnieniu z koordynatorem szkolnego projektu rozwojowego, a także sporządzenia analiz podsumowujących wyniki tych ankiet. Wykonawca zobowiązuje się do analizy treści sporządzanych przez uczestników szkolenia ankiet i dostosowania warunków realizacji szkolenia oraz poziomu merytorycznego do sugestii uczestników szkolenia, przy czym dokonuje to po konsultacji i z uzgodnieniem zmian z Zamawiającym. Ankiety należy przeprowadzać poza zakontraktowanym czasem udzielania usług edukacyjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Kart Pracy i szczegółowego i rzetelnego dokumentowania czasu pracy w związku z projektem oraz ewentualnie innymi projektami, w jakie jest zaangażowany.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Matematyka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Elżbieta Bogusławska, ul. Marszałkowska 33/9, 66-530 Drezdenko, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2088,00
Oferta z najniższą ceną: 2088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2088,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Zajęcia plastyczne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Czesława Fijak, ul. Poniatowskiego 5, 66-530 Drezdenko, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1800,00
Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1800,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: J. niemiecki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Wanda Żabnicka, Goszczanowo 65, 66-530 Drezdenko, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2160,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2088,00
Oferta z najniższą ceną: 2088,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2088,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Zajęcia taneczne HIP - HOP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kamila Steblecka, ul. Osiedla Leśnego 33, 66-530 Drezdenko, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1440,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1440,00
Oferta z najniższą ceną: 1440,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1440,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Zajęcia taneczne HIP- HOP
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Kamila Steblecka, ul. Osiedla Leśnego 33, 66-530 Drezdenko, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1560,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1560,00
Oferta z najniższą ceną: 1560,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1560,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH