PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi składu, drukarskie wraz z dostawą plakatów, zaproszeń, folderów, przewodników, katalogów i innych publikacji a także dyplomów, odpisów...

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łódź / łódzkie

Numer ogłoszenia

64630/2012

Opis

Łódź: Usługi składu, drukarskie wraz z dostawą plakatów, zaproszeń, folderów, przewodników, katalogów i innych publikacji a także dyplomów, odpisów dyplomów, okładek do suplementów, indeksów, legitymacji studenckich i innych druków na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Numer ogłoszenia: 64630 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35364 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 121, 91-726 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 2547408, centrala 2547598, faks 042 2547418.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi składu, drukarskie wraz z dostawą plakatów, zaproszeń, folderów, przewodników, katalogów i innych publikacji a także dyplomów, odpisów dyplomów, okładek do suplementów, indeksów, legitymacji studenckich i innych druków na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
Część I: Usługi składu oraz drukarskie wraz z dostawą katalogów na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I postępowania opisany został w załączniku nr 1A do niniejszej SIWZ.
Zamawiający wskazuje, iż wszystkie publikacje części I oznaczone będą nr ISBN.

Część II: Usługi składu oraz drukarskie wraz z dostawą plakatów, zaproszeń, folderów, przewodników i innych publikacji, na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II postępowania opisany został w załączniku nr 1B do niniejszej SIWZ.

Część III: Usługi w zakresie druku i dostawy dyplomów, odpisów dyplomów, okładek do suplementów, indeksów, legitymacji studenckich i innych druków na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części III postępowania opisany został w załączniku nr 1C do niniejszej SIWZ.

2. Wykonawcy uprawnieni są do złożenia oferty na jedną część, dwie części bądź na wszystkie trzy części postępowania.
3. Wykonawca w zakresie części I i II postępowania zobowiązany jest każdorazowo po otrzymaniu pisemnego zlecenia do drukowania, do osobistego odbioru w siedzibie Zamawiającego projektu dotyczącego konkretnego druku, wskazanego odpowiednio w załączniku nr 1A lub/i w załączniku nr 1B do niniejszej SIWZ.
4. Projekty w zakresie części I oraz II do składu/druku będą przekazywane Wykonawcy w formie pakietu, w formie elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku - każdorazowo w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zawiadamia Wykonawcę faksem o zleceniu i terminie odbioru zlecenia i materiałów w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie uzgodnienia odnośnie realizacji zamówienia odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego.
5. Wykonawca w zakresie każdej części postępowania zobowiązany jest do dostawy wydruków próbnych do siedziby Zamawiającego, do konsultacji z osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego oraz do dostawy wykonanych druków finalnych po akceptacji wydruków próbnych do siedziby Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi lub inny adres wskazany przez Zamawiającego. Koszty wydruków próbnych, dostawa wydruków próbnych, dojazd po odbiór projektu, dojazd na konsultacje, koszty wydruków finalnych i ich dostawa oraz wszelkie inne koszty związane z wymienionymi czynnościami ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wydruków próbnych w ciągu dwóch dni od otrzymania zlecenia- projektu od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostarczyć do siedziby Zamawiającego wydruki próbne - materiały do korekty i odebrać je po zawiadomieniu o dokonanej korekcie lub akceptacji. Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji z osobą upoważnioną.
7. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie w związku z aktualnym zapotrzebowaniem zamawiającego, na podstawie pisemnego zlecenia (przesłanego za pośrednictwem faksu bądź drogą elektroniczną) obejmującego wykonanie konkretnego druku z zastrzeżeniem, iż usługa finalnie ma być wykonana w terminie 7 dni od momentu przekazania zlecenia.
8. Do czasu wykonania druku finalnego (7 dni) wliczony jest czas potrzebny Zamawiającemu do dokonania akceptacji, bądź korekty wydruków próbnych, a także czas potrzebny dla doręczenia wykonanych zamówień Zamawiającemu w jego siedzibie. Czas dokonania przez Zamawiającego korekty wydruków próbnych druków określony jest w umowie.
9. Zamówienie obejmuje także koszt odbioru zlecenia i materiałów od Zamawiającego oraz dostawy wykonanych prac do siedziby zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź, ul. Wojska Polskiego 121.
10. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do wykonania kopii zamówienia w formie elektronicznej na CD ROM lub DVD w formacie PDF..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Usługi składu oraz drukarskie wraz z dostawą katalogów na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MONIKA SAGALARA, WOJCIECH SAGALARA OFICYNA WYDAWNICZO-REKLAMOWA SAGALARA MONIKA I WOJCIECH SAGALARA, LODOWA 106 A, 93-232 ŁÓDŹ, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63143,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74348,40
Oferta z najniższą ceną: 74348,40 / Oferta z najwyższą ceną: 136224,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Usługi składu oraz drukarskie wraz z dostawą plakatów, zaproszeń, folderów, przewodników i innych publikacji, na potrzeby Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DRUKARNIA WIST Antoni Wierzbowski, ul. Barona 8 B, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40866,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 52752,24
Oferta z najniższą ceną: 52752,24 / Oferta z najwyższą ceną: 78949,41
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa 104 szt. rolet dla WIMiR ZP/0810/2011
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Przychodzko, gmina Zbąszyń
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
Obsługa kotłowni, oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie zieleni osiedla Nadleśnictwa Różańsko
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Różańsko
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH