PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi sprzątania miejsc zbiórki odpadów, będących własnością Gminy, zlokalizowanych na terenach rejonów F i G (znak postępowania...

Zarząd Zasobu Komunalnego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

336352/2013

Opis

Wrocław: Usługi sprzątania miejsc zbiórki odpadów, będących własnością Gminy, zlokalizowanych na terenach rejonów F i G (znak postępowania ZZK-WP/3405/109/13)
Numer ogłoszenia: 336352 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 318710 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania miejsc zbiórki odpadów, będących własnością Gminy, zlokalizowanych na terenach rejonów F i G (znak postępowania ZZK-WP/3405/109/13).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługi sprzątania miejsc zbiórki odpadów, będących własnością Gminy, zlokalizowanych na terenach rejonów F i G.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Edyta Kawalla COMPLETE-CLEAN Zakład Usług Różnych, Plac Grunwaldzki 12-14, 50-384 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5055,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3696,00
Oferta z najniższą ceną: 3696,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3696,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego (ZZK - WP/3400/151/10), w ogłoszeniu o zamówieniu oraz siwz została zawarta informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Wartość zaplanowanego zamówienia uzupełniającego nie przekracza 50 % zamówienia podstawowego, zawiera się w zakresie usług ujętych w procedurze przetargu nieograniczonego i zostało udzielone temu samemu wykonawcy

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa, celem dalszej odsprzedaży NABIAŁU do kantyn prowadzonych przez Zamawiającego, mieszczących się w Areszcie Śledczym i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Czerwony Bór
(podlaskie)
Dostawa monitora do ciągłych pomiarów parametrów hemodynamicznych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sanok
(podkarpackie)
Przetarg sprzedaż nieruchomości położonych w Świnoujściu przu ul. Uzdrowiskowej.
Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg
Świnoujście
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH