PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM

Miasto Poznań

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, licytacja elektroniczna

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

242647/2014

Opis

Poznań: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM
Numer ogłoszenia: 242647 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań , Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8785210, faks 61 878 50 85.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą kart SIM oraz telefonów i tabletów bez kart SIM.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 4 do ogłoszenia.
Na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.pl (Nr postępowania ZOU-XII.271.139.2014.MJA) dostępne są nastepujące dokumenty:
zał. nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej;
zał. 2,2a,3 - oświadczenia Wykonawcy;
zał. nr 4 - OPZ;
zał. nr 5 - wzór umowy;
zał. nr 1 do umowy - Wykaz Jednostek;
zał. nr 2 do umowy - Formularz cenowy;
zał. nr 6 Ruch na kartach SIM;
zał. nr 7 Harmonogram zakupu sprzętu.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.25.20.00-4, 31.71.21.12-8, 30.21.32.00-7.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium w wysokości: 14 000 zł
2.Wadium wnosi się pod rygorem wykluczenia z postępowania przed upływem terminu otwarcia licytacji ( do dnia licytacji do godz. 10.00) w jednej lub kilku z niżej wymienionych form na Beneficjenta:
-w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Miasta Poznania,Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, nr konta 26 1050 1520 1000 0023 4950 1185
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Poręczenia i gwarancje należy wystawić na Beneficjenta:
Miasto Poznań, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3.W celu wniesienia wadium w formach niepieniężnych należy się zgłosić do Pani Jolanty Rybakowskiej nr tel. (61) 8785402, pokój nr 227 w celu uzgodnienia trybu potwierdzenia wniesienia. Przyjęcie dokumentu przez Wydział Finansowy nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium.
4.Za skuteczny termin wniesienia wadium w formie pieniężnej, przyjęty za ważny, będzie termin uznania rachunku Zamawiającego w dniu licytacji do godz. 10.00.
5. Za skuteczne wniesienie wadium w formie niepieniężnej uznane będzie złożenie wadium u Zamawiającego do dnia wyznaczonego na licytację do godz. 10.00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia
do świadczenia usług telefonii komórkowej oraz figuruje w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu oceny spełniania tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Wypełniony i podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elekronicznej, stanowiący załącznik nr 1 do ogłoszenia, dostępny na stronie Zamawiającego http://bip.um.poznan.pl ( Nr postępowania ZOU-XII.271.139.2014.MJA)
2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii - dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na zasadach określonych w par. 11 wzoru umowy tj.
1. Czas trwania umowy może zostać przedłużony aneksem o maksymalnie 6 miesięcy, w przypadku gdy łączna maksymalna wartość umowy nie została przekroczona. Informację o zamiarze przedłużenia umowy, Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy pisemnie, najpóźniej 45 dni przed zakończeniem umowy. Aneks o przedłużeniu terminu Zamawiający zawrze z Wykonawcą na co najmniej
10 dni kalendarzowych przed zakończeniem umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie zawrze stosownego aneksu, Wykonawca nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
2. Zmiany ilości i nazwy Jednostek wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, w przypadku zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: https://poznan.marketplanet.pl
IV.4.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: http://bip.poznan.pl
IV.4.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania formalne:
1.Licytacja zostanie przeprowadzona na platformie elektronicznej prowadzonej przez Urząd Miasta Poznania, pod adresem https://poznan.marketplanet.pl (zwanej dalej systemem).
2.Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu do udziału w licytacji drogą elektroniczną (na adres e-mail podany we wniosku).
We wniosku należy upoważnić osobę, która będzie składała oferty w imieniu Wykonawcy w trakcie licytacji elektronicznej.
3.Licytacja właściwa zostanie poprzedzona dobrowolną licytacją testową.
4.Wymagania związane z rejestracją i identyfikacją Wykonawców:
Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla Wykonawców uczestniczących w licytacji utworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Podczas rejestracji wysyłany jest e-mail na adres wskazany we wniosku z loginem i jednorazowym hasłem do systemu. Wykonawcy logują się do systemu samodzielnie. Przy pierwszej próbie zalogowania do systemu Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła na hasło docelowe.
Zasady dotyczące tworzenia hasła dostępne są w systemie.
5. Termin otwarcia licytacji właściwej oraz termin otwarcia licytacji testowej zostanie podany w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazanej przez Zamawiającego.
6.Po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający zamieści informacje określone w art. 80 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie pod adresem http://bip.poznan.pl.
Wymagania techniczne:
Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows w wersji oficjalnej wspieranej przez producenta oprogramowania oraz dostęp do sieci internetowej siła szyfrowania: 128bit; dostęp do Internetu: min. 56Kb na komputer, zalecane szerokopasmowe łącze internetowe. Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox w wersjach oficjalnie wspieranych przez producentów oprogramowania.
IV.4.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.
2.Jeżeli w ciągu ostatnich 5 min. zostanie złożone postąpienie, licytacja każdorazowo ulegnie przedłużeniu o 5 minut ( plus sekundy brakujące do pełnej minuty, w której złozono postąpienie). Przedłużenie licytacji następować będzie do momentu braku składania kolejnych postąpień tj po upływie 5 minutowego tzw. okresu bezczynności.
3. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500 PLN.
4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.
5. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą.
6. W licytacji Wykonawcy składają oferty w cenie brutto.
7. Cena ofertowa złożona w trakcie licytacji elektronicznej musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy, określone w Formularzu cenowym ( zał.nr 2 do wzoru umowy) i wzorze umowy ( zał. nr 5 do ogłoszenia)
8. Cenę należy skalkulować tak, aby uwzględniająła cały koszt realizacji usługi.
9.W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
10.Wykonawca podczas licytacji elektronicznej składa ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.
11.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.
12. Licytacja elektroniczna dopuszcza wieloetapowość. Kolejne etapy licytacji zostaną uruchomione w sytuacji, gdy dwóch lub więcej Wykonawców złoży takie same ceny a licytacja zakończy się lub gdy najniższa cena przekroczy środki przeznaczone przez Zamamwiajacego na realizację zamówienia. Opis mechanizmu kolejnych etapów licytacji zostanie podany w zaproszeniu do udziału w licytacji.
IV.4.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
1 20 minut + przedłużenia o 5 minut
2 20 minut + przedłużenia o 5 minut
3 20 minut + przedłużenia o 5 minut
wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu
IV.4.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 01.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu pokój 152, Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
IV.4.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 6 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej.
IV.4.13) Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):
zakończenie po upływnie 20 min od otwarcia, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub po upływie 5 min bezczynności-tzn gdy w ciągu 5 min od złożenia najkorzystniejszej oferty żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia
IV.4.14 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy licytacji elektronicznej):
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
IV.4.15 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy licytacji elektronicznej):
1. Wzór umowy wraz z załacznikami stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.poznan.pl ( Nr postępowania ZOU-XII.271.139.2014.MJA)

2. W terminie 2 dni roboczych od informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca ma obowiązek:
- wypełnić i przesłać zamawiającemu Formularz cenowy, w którym wartość w poszczególnych tabelach nie może przekraczać:
- dla tabeli A - 36 % wartości netto umowy,
- dla tabeli C - 21 % wartości netto umowy,
- ustalić harmonogram procedury przeniesienia numeracji,
- w przypadku wymagania umowy aktywacyjnej, poinformować Zamawiającego
o zawarciu umowy/umów aktywacyjnych. Zamawiający dopuszcza zawarcie zbiorowych umów aktywacyjnych lub odstępstwo od ich zawierania.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę wiodąca zgodnie z projektem umowy oraz dostarczyć regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych Wykonawcy.
3. Formularz cenowy dla poszczególnych Jednostek stanowiący zał. nr 2a do wzoru umowy zostanie przygotowany przez Zamawiajacego.
4.W przypadku gdy Wykonawca powierzy podwykonawstwo w zakresie świadczenia usług telefonii komórkowej, w umowie zawarty zostanie zapis dot. posiadania przez podwykonawcę uprawnień do świadczenia usług telefonii komórkowej i figurowania w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1.Oświadczenia i dokumenty składane jako część lub uzupełnienie wniosku, składa
się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2.Wszelkie inne niż wymienione w punkcie 1 oświadczenia oraz wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują według własnego wyboru pisemnie lub drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu.
3.Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować
do Zamawiającego z powołaniem się na nr ZOU-XII.271.139.2014.MJA
4.Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania jest Marta Jaworska-Augustyniak.
5.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony pisemnie, w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym oraz podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych Podmiotów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te Podmioty.
7.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej i wszystkie inne wymagane oświadczenia muszą być złożone na drukach formularzy załączonych do ogłoszenia ( dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.um.poznan.pl, Nr postępowania ZOU-XII.271.139.2014.MJA lub przepisanych z zachowaniem pełnego zakresu treści.
8.Poprawki muszą być umieszczone czytelnie oraz opatrzone podpisem jednej
z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.
9.Wymagane jest złożenie wniosku wraz z dokumentami i oświadczeniami w opakowaniu uniemożliwiającym jego odczytanie przed otwarciem, zaadresowanie na Urząd Miasta Poznania, Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu, pl. Kolegiacki 17, 61 - 841 Poznań i oznaczenie nazwą, adresem Wykonawcy oraz hasłem: Nie otwierać przed 01.12.2014 r. godz. 10.00, Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - TELEFONY.
10.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu niezastosowania się Wykonawcy do zaleceń opisanych w pkt. 9.

11.Po przeprowadzonej licytacji Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany w terminie 2 dni roboczych do wypełnienia Formularza cenowego( zał. nr 2 do wzoru umowy) i określenia w nim cen na wszystkie elementy zamówienia wskazane w tabeli A,B,C. Wartość oferty wskazana w Formularzu cenowym w poszczególnych tabelach nie może przekraczać:
- dla tabeli A - 36 % wartości netto umowy,
- dla tabeli C - 21 % wartości netto umowy.
12.Podane w formularzu cenowym wartości jednostkowe należy skalkulować tak, aby były cenami ostatecznymi uwzględniającymi cały koszt realizacji usługi.
13.W celu prawidłowego wypełnienia formularza cenowego należy przemnożyć zaproponowane ceny jednostkowe przez ilości ( kolumna 4x5 tabel). Następnie należy dla każdej tabeli osobno, zsumować wszystkie wiersze z kolumny 6 i podać ich wartość w ostatnim wierszu każdej tabeli z napisem Suma.
14.Po zsumowaniu pozycji Suma z tabeli A, B oraz C Wykonawca otrzyma wartość netto oferty, którą należy przeliczyć na cenę oferty brutto i która nie może być większa niż kwota podana w licytacji elektronicznej. W przypadku gdy nie możliwe będzie dostosowanie kwoty z licytacji do formularza cenowego, Wykonawca może zaokrąglić zaoferowaną podczas licytacji cenę w dół.
15.Nie dopuszcza się żadnych innych opłat niż wymienione w formularzu cenowym.
16.W formularzu cenowym należy podawać cenny netto z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, z wyjątkiem Tabeli A - usługi w pozycji 4 usługa przesyłu danych na terenie RP i pozycji 6 usługa przesyłu danych poza granicami RP, gdzie cenę można podać z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.
17.Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w pełnym zakresie z zastrzeżeniem, iż w przypadku powierzenia świadczenia usług telefonii komórkowej podwykonawcy wymagane jest posiadanie przez niego uprawnień do świadczenia usług telefonii komórkowej oraz figurowanie w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Kozuli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Biała Podlaska
(lubelskie)
usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu wyjazdów edukacyjno - rekreacyjnych i edukacyjno - integracyjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Mława
(mazowieckie)
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego a Bolesława Śmiałego - etap I
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Głogów
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH