PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usługi transportu sanitarnego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

203537/2014

Opis

Olsztyn: Usługi transportu sanitarnego
Numer ogłoszenia: 203537 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 289834 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5386937, faks 089 5386228.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportu sanitarnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego obejmującego przewożenie pacjentów z oddziałów szpitala,
lądowiska szpitala do miejsca przeznaczenia wskazanego na zleceniu oraz przewóz krwi i innych materiałów
biologicznych, zgodnie z poniższym zakresem: Usługi będą wykonywane następującymi środkami transportu: a)
karetka typu T (środek transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich
Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu A) - do
transportu pacjentów z załogą w składzie: kierowca ratownik medyczny, ratownik medyczny, b) karetka typu TB -
ambulans do przewozu materiałów biologicznych, transplantacyjnych, z załogą w składzie: kierowca c) karetka typu
P (środek transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach
przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom transportu typu B)- ambulans
drogowy do transportu, leczenia i monitorowania pacjentów, z załogą w składzie: kierowca ratownik medyczny,
ratownik medyczny d) karetka typu S (środek transportu sanitarnego spełniającego cechy techniczne i jakościowe
określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane odpowiadające środkom
transportu typu B lub typu C)- ambulans przeznaczony do zaawansowanego leczenia i monitorowa pacjenta, z
załogą w składzie: Karetka typu S do zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów. Skład załogi:
-kierowca ratownik medyczny, - ratownik medyczny, - lekarz, Karetka typu S do zaawansowanego leczenia i
monitorowania pacjentów (w skład załogi wchodzi lekarz WSS) -kierowca ratownik medyczny, -ratownik medyczny,
Karetka typu S (transport na trasie lądowisko - KSOR, KSOR-lądowisko) -kierowca ratownik medyczny..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warmińsko - Mazurska Stacja Transportu Medycznego, Ul. Fabryczna 4 A, 11-040 Dobre Miasto, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 718058,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 617940,00
Oferta z najniższą ceną: 617940,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1568390,40
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wagi i akcesoriów ADZP 240-29/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawę węgla kamiennego typ 31 w ilości 320 ton na sezon grzewczy 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stąporków
(świętokrzyskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH