PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Moszczanka w mieście Gorlice w km 1+500-2+190, m. Gorlice

Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-08-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Sącz / małopolskie

Numer ogłoszenia

165917/2013

Opis

Nowy Sącz: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Moszczanka w mieście Gorlice w km 1+500-2+190, m. Gorlice
Numer ogłoszenia: 165917 - 2013; data zamieszczenia: 21.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 147025 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sączu, ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel. 18 4144551, faks 18 4144550.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie szkód powodziowych na potoku Moszczanka w mieście Gorlice w km 1+500-2+190, m. Gorlice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, na podstawie której będą realizowane roboty budowlane związane z usuwaniem szkód powodziowych na potoku Moszczanka na długości 0,69 km w mieście Gorlice, m. Gorlice Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz uzyskanie, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wizję lokalną Wykonawca dokona na swój koszt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie musi uwzględniać zapisy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego: a) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1133 ) - 4 egz. w wersji papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej b) projekt wykonawczy obejmujący zakres § 5 rozporządzenia o którym mowa na wstępie siwz - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględnić wymagania określone w § 13 i 14 rozporządzenia o którym mowa na wstępie pkt I 2 siwz - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz.
w wersji elektronicznej d) przedmiary robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienia przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § § od 6 do 10 rozporządzenia o którym mowa na wstępie pkt I 2 siwz - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej e) Scalony przedmiar robót (zawierający zestawienie ilościowe głównych robót) - 2 egz. w wersji papierowej ,1 egz. w wersji elektronicznej edytowanej f) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz.1389 ) - 3 egz. w wersji papierowej,
1 egz. w wersji elektronicznej g) operat wodnoprawny wymagany ustawą Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. ( Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z późn. zmianami ) - 3 egz. oraz inne opracowania niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. h) operat dendrologiczny - 2 egz. w wersji papierowej 1 egz. w wersji elektronicznej. Operat dendrologiczny na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z dokładnym i czytelnym zaznaczeniem (kolorem i numerem) drzew i krzewów do usunięcia, ze wskazaniem właściciela. Opracowanie należy uzgodnić z właściwymi jednostkami, a inwentaryzacja ma zawierać m.in.: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy, nazwę gatunków drzew i krzewów, obwód pnia na wysokości 1,30m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Do wykonawcy zamówienia należeć będzie uzyskanie wszystkich niezbędnych danych do projektowania, opracowania dokumentacji, uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód właścicieli działek ( dysponowanie terenem na czas realizacji robót oraz na trwałe zajęcie pod urządzenia ), operat dendrologiczny (plan wycinki drzew i krzewów) oraz decyzji środowiskowych i pozwolenia wodnoprawnego. Dokumentacja, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne winne być kompletne dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (sporządzenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami - 2 egz.).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PROMOST WROCŁAW Sp. z o.o. Sp. k., ul. B. Prusa 9/304, 50-319 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 76137,00
Oferta z najniższą ceną: 76137,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76137,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH DLA POTRZEB SZPITALA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wołomin
(mazowieckie)
Przetarg ustny na sprzedaż gruntu
Nieruchomości, działki budowlane, przetarg
Pobiedziska
(wielkopolskie)
Roboty dodatkowe w ramach zadania Przebudowa budynku mieszkalnego i gospodarczego z budową przydomowej oczyszczalni ścieków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH