PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żyraków

Gmina Żyraków

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Żyraków / podkarpackie

Numer ogłoszenia

382310/2013

Opis

Żyraków: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żyraków
Numer ogłoszenia: 382310 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 322692 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żyraków, , 39-204 Żyraków, woj. podkarpackie, tel. 014 680 71 21, faks 014 680 71 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żyraków.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Żyraków od podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (w szczególności: osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych,osób prawnych, przedsiębiorców itp.) oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Nieruchomości, z których będą zbierane odpady zawierające azbest, objęte są wnioskami składanymi przez zainteresowane podmioty z udziałem dotacji środków WFOŚiGW oraz środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Na podstawie złożonych wniosków opracowany zostanie szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, numery działek oraz ilości przeznaczone do załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Wykaz ten zostanie przekazany Wykonawcy z chwilą podpisania umowy i będzie stanowił załącznik do umowy. Zamówienie obejmuje zebranie odpadów zawierających azbest złożonych na nieruchomości (tj. odpowiednie zabezpieczenie, załadunek, uporządkowanie terenu, opakowanie i oznakowanie, transport oraz przekazanie odpadu do utylizacji na składowisko posiadające zezwolenia na przyjmowanie tego typu odpadów) w ilości około 226 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest może ulec zmniejszeniu, lecz nie będzie mniejsza niż 190 Mg..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.60-5, 90.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie realizowane w ramach programu priorytetowego: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dotacja ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Władysław Radzik reprezentujący ŚLUSARSTWO Produkcja-Handel-Usługi Władysław Radzik, Straszęcin 9A, 39-218 Straszęcin, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81658,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 66218,00
Oferta z najniższą ceną: 66218,00 / Oferta z najwyższą ceną: 82987,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie projektów budowlanych dróg w Nadlenictwie Lubaczów
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lubaczów
(podkarpackie)
dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Przeworsk
(podkarpackie)
dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 30000 litrów w roku 2012
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczytno
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH