PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orneta w 2013 roku.

Gmina Orneta

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Orneta / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

250990/2013

Opis

Orneta: Usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orneta w 2013 roku.
Numer ogłoszenia: 250990 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212138 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Orneta, pl. Wolności 26, 11-130 Orneta, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2421116, faks 055 2422990.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orneta w 2013 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Orneta w 2013 roku zgodnie ze szczegółowym zakresem rzeczowym prac i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa .
Szczegółowy zakres rzeczowy prac obejmuje:
1)demontaż pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów zawierających azbest (z płyt azbestowo - cementowych) z budynków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Orneta, w ilości szacunkowej około. 3 531 m2 , stanowiącej szacunkowo około 38,841 Mg. W ramach prac wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną demontaż pokrycia dachowego z wyrobów zawierających azbest na wskazywanych przez Zamawiającego budynkach znajdujących się na terenie gminy Orneta.
2)transport i unieszkodliwienie zgodnie z obowiązującymi przepisami wyrobów zawierających azbest z nieruchomościach położonych na terenie Gminy Orneta, w ilości szacunkowej około 19 438 m2, stanowiącej szacunkowo około 213,818 Mg.
W ramach prac wykonane zostaną zgodnie z obowiązującym przepisami: pakowanie, zważenie, załadunek, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca zbiórki do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek, zważenie i zdeponowanie wraz z kosztami unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz.1673) - Karta przekazania odpadu. Zdemontowane i odebrane wyroby zawierające azbest powinny być spakowane w sposób umożliwiający zważenie odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
2.Ilość wyrobów zawierających azbest, składających się na przedmiot zamówienia określona w ust. 1 pkt 1 i 2 jest ilością szacunkową określoną na podstawie wniosków właścicieli nieruchomości i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości faktycznie zdemontowanych lub ilości faktycznie odebranych i unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest.
3.Przedmiot zamówienia jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
4.Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział III SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Rozdział IV SIWZ Projekt umowy...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ECO - POL Spółka z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 237577,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 103617,03
Oferta z najniższą ceną: 103617,03 / Oferta z najwyższą ceną: 165376,02
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa środków czystości dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Robota budowlana polegająca na wykonaniu systemu instalacji gazów technicznych dla laboratoriów Pionu Technologii Nafty...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łubniany
(inne)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692

POLECAMY W SERWISACH