PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Częstochowy.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Częstochowa / śląskie

Numer ogłoszenia

7980/2013

Opis

Częstochowa: Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Częstochowy.
Numer ogłoszenia: 7980 - 2013; data zamieszczenia: 07.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 487864 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Popiełuszki 4/6, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 3664095, 3664337 wew. 34, faks 34 3664305 wew. 60, 3664337.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Częstochowy..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na przystankach autobusowych i tramwajowych na terenie miasta Częstochowy, wyszczególnionych w załączonym do SIWZ wykazie, zwanym [Wykaz przystanków i infrastruktury przystankowej]- załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Do zakresu obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji usługi utrzymania czystości na przystankach autobusowych miedzy innymi należy: 1). w okresie letnim - utrzymanie letnie (od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października): a) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, b) opróżnianie koszy na śmieci, o pojemności do 40 litrów, znajdujących się na terenie przystanku, c) usuwania traw i chwastów na przystankach. 2). W okresie zimowym - utrzymanie zimowe (od dnia 1 listopada do dnia 31 marca): a) oczyszczanie peronów przystanków na całej ich powierzchni, w tym części wewnętrznej wiaty przystankowej oraz dojścia od wiaty do peronu, b) opróżnianie koszy na śmieci, o pojemności do 40 litrów, znajdujących się na terenie przystanku, c) odśnieżanie w tym usuwanie lodu z powierzchni przystanków, d) posypywanie powierzchni przystanków środkami przeciwpoślizgowymi, e) usuwanie nadmiaru śniegu i lodu z dachów wiat. 3). Zamawiający jest uprawniony do zmiany terminu wykonywania usług, polegającej na wydłużeniu lub skróceniu okresu letniego, w zależności od warunków atmosferycznych lub bieżących potrzeb. 4.) Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: a) uporządkowanie przystanków w przypadku zaistnienia aktów wandalizmu: - uprzątnięcie szkła po rozbiciu szyb w wiacie, - uprzątnięcie nieczystości w przypadku wywrócenia kosza z odpadami, w ciągu 4 godzin od momentu zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. Zgłoszenie będzie przekazywane w formie poczty elektronicznej lub telefonicznie na adres lub numer wskazany w § 2 ust. 3 Umowy. b) dwukrotne mycie w ciągu roku wiat przystankowych wraz z usunięciem nalepek o treści nie związanej z komunikacją miejską w okresach: - I okres - miesiące kwiecień lub maj, - II okres - miesiące sierpień lub wrzesień. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia o 5% zakresu prac określonych w ww. punktach. 4. Wykaz i kategorie przystanków podlegające całorocznemu utrzymaniu w czystości, wykaz koszy na śmieci do opróżniania oraz wykaz wiat do mycia określa załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Czystość na przystankach w dniach wykonywanych przez porządkowych winno być zapewnione w godzinach od 06:00 do 20:00. 6. Wymagane jest zamontowanie na sprzęcie o którym mowa w pkt. 6.2.5 urządzenia do monitoringu satelitarnego. Pełny dostęp do monitoringu udostępniony będzie dla Zamawiającego i będzie elementem dodatkowej kontroli wykonanej usługi. Po ogłoszeniu wyników, a w przeddzień podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać System Satelitarnego Zarządzania pojazdami GPS. System ma umożliwić pełny monitoring ruchu pojazdów, czas pracy, dostęp do mapy, udostępnienie danych historycznych, harmonogramy pracy, dostęp do raportów administrowania systemem, archiwizację danych oraz transmisję danych. Dzień przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest umożliwić w siedzibie Zamawiającego dostęp w czasie rzeczywistym do pełnego monitoringu pojazdów wykorzystywanych przy realizacji usług. Warunkiem podpisania umowy będzie protokół sporządzony przez Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy stwierdzający poprawność zainstalowania i uzyskiwania danych z systemu GPS u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej archiwizacji danych pozyskanych z systemu Satelitarnego Zarządzania Pojazdami GPS oraz udostępniania ich na każdorazowe żądanie Zamawiającego, a także udostępnienie formy elektronicznej (mapy przejazdów wraz z ww. trybami pracy) na nośniku typu: płyta CD, DVD, Pendrive, USB Flash Drive, Flash Disc, za każdy miesiąc dla Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest raz w tygodniu za poprzedni tydzień, dostarczyć do siedziby Zamawiającego na płycie CD/DVD dokumentację zdjęciową oczyszczonych przystanków (przynajmniej jedno zdjęcie przystanku po jego każdorazowym posprzątaniu) - na każdym zdjęciu powinna być zamieszczona data i godzina jego wykonania..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PBI Sp. j. Sławomir Bełtowski, Tomasz Ryś, Al. Pokoju 48, 42-202 CZĘSTOCHOWA, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 590265,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27842,4
Oferta z najniższą ceną: 27842,4 / Oferta z najwyższą ceną: 37800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa systemu do elektrokardiograficznej próby wysiłkowej wraz z urządzeniami dodatkowymi.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pabianice
(łódzkie)
Wykonanie remontu przepustów drogowych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnowskiego.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Zgłobice
(małopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego oraz odnowienie wsparcia technicznego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH