PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń

Urząd Miejski w Wieluniu

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieluń / łódzkie

Numer ogłoszenia

331911/2011

Opis

Wieluń: Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń
Numer ogłoszenia: 331911 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 311295 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8860249, faks 043 8860260.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości ulic Wielunia oraz przystanków komunikacji miejskiej na terenie Gminy Wieluń.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Utrzymanie czystości ulic wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SIWZ: 1) utrzymanie czystości ulic: codziennie (ulice o długości około 4839 m oraz przylegające do nich zatoki parkingowe),
1 raz w tygodniu (ulice o długości około 17014 m oraz przylegające do nich zatoki parkingowe, zatoki autobusowe), 1 raz na 2 tygodnie (ulice o długości około 21185 m oraz przylegające do nich zatoki parkingowe), obejmujące sprzątanie ulic oraz znajdujących się przy tych ulicach ścieków ulicznych, zatok parkingowych i kratek kanalizacji deszczowej
z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, błota, piasku, liści, roślinności oraz innych odpadów,
2) oczyszczanie dwa razy w tygodniu placów i parkingów (około 13419,15 m2), wyszczególnionych w załączniku nr 7 do SIWZ, na całej szerokości i długości
z zanieczyszczeń stałych i ciekłych, błota, piasku, liści, roślinności oraz innych odpadów,
3) codzienne oczyszczanie nawierzchni chodnika i parkingu przy ul. Piłsudskiego 14 oraz chodnika przy Placu Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu z błota, piasku, śniegu, lodu oraz innych odpadów, 4) usuwanie odpadów z koszy ustawionych wzdłuż ulic na terenie miasta przez 7 dni w tygodniu, nie dopuszczając do ich przepełnienia, a także: a) mycie i dezynfekcja koszy co najmniej 1 raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby, b) konserwacja (malowanie) co najmniej 1 raz w roku po zakończeniu sezonu zimowego oraz każdorazowo
w razie potrzeby - kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym, c) naprawa (prostowanie, spawanie, uzupełnianie śrub i innych elementów) po zakończeniu sezonu zimowego oraz każdorazowo w razie potrzeby, d) utrzymanie czystości w miejscu ustawienia koszy, zamiatanie i zbieranie śmieci wysypanych poza kosz w promieniu do 5 m. Ilość koszy objętych utrzymaniem może ulegać zmniejszeniu (dewastacja i kradzieże) lub zwiększeniu (zakup i montaż nowych) bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 5) utrzymanie czystości na terenie objętym zamówieniem podczas imprez masowych oraz po ich zakończeniu wraz
z ustawieniem dodatkowych koszy i pojemników na odpady w ilości zapewniającej utrzymanie czystości, 6) wywiezienie odpadów zmieszanych na składowisko odpadów. Skoszoną trawę i inne odpady ulegające biodegradacji tj. gałęzie (po zrąbkowaniu) i liście należy wywieźć do kompostowni. Inne odpady zebrane podczas prac należy przekazać do unieszkodliwienia lub odzysku. Karty przekazania odpadu należy załączyć do faktury za wykonane usługi, 7) każdorazowe powiadomianie Zamawiającego o wykonaniu usługi
w cyklu jednotygodniowym oraz dwutygodniowym zgodnie z harmonogramem w celu odebrania robót. Niepoinformowanie Zamawiającego będzie traktowane jako niewykonanie usługi w terminie. 2. Utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej wyszczególnionych
w załączniku nr 7 do SIWZ w odpowiednim stanie sanitarnym, estetycznym oraz technicznym obejmujące wykonanie następujących prac: 1) zamiatanie całej powierzchni przystanków obejmującej teren o długości zatoki przystankowej, a na przystankach bez zatoki teren o długości 10 m (tj. po 5 m z każdej strony boku wiaty lub po 5 m z każdej strony słupka) oraz całej szerokości chodnika, na którym usytuowana jest wiata lub słupek,
2) utrzymanie w czystości trawnika w promieniu 5 m wokół wiaty, 3) teren przystanku należy uprzątnąć z piachu, niedopałków, papierów i innych zanieczyszczeń zaś nieczystości wywieźć na składowisko. Prace należy wykonywać przez 7 dni w tygodniu, 4) likwidację przerostów roślin tj. trawy, chwastów znajdujących się pomiędzy kostką i płytkami na powierzchni przystanków określonej w ppkt 1, 5) koszenie trawy, jeżeli przekroczy wysokość 10 cm na powierzchni określonej w ppkt. 2, 6) usuwanie odpadów z koszy na przystankach przez 7 dni w tygodniu, z częstotliwością uzależnioną od ich zapełniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia a także: a) mycie i dezynfekcja koszy co najmniej 1 raz na kwartał oraz każdorazowo w razie potrzeby, b) konserwacja (malowanie) co najmniej 1 raz w roku po zakończeniu sezonu zimowego, w kwietniu oraz każdorazowo w razie potrzeby - kolor
i zakres uzgodniony z Zamawiającym, c) naprawa (prostowanie, spawanie, uzupełnianie śrub i innych elementów) po zakończeniu sezonu zimowego oraz każdorazowo w razie potrzeby, 7) mycie wiat przystankowych z częstotliwością 3 razy w roku w maju, lipcu i wrześniu obejmujące: a) mycie całej powierzchni wiat wraz z usuwaniem namalowanych napisów oraz naklejonych ogłoszeń, reklam itp. b) mycie szyb wraz z usunięciem namalowanych napisów oraz naklejonych ogłoszeń, reklam itp., c) mycie ławek znajdujących się pod wiatą i innych znajdujących się w obrębie przystanku, 8) bieżące utrzymywanie w czystości wiat i słupków przystankowych obejmujące: a) codzienne usuwanie naklejanych ogłoszeń, reklam itp. z wiat i słupków oraz malowanych farbami rysunków i napisów, b) ścieranie z ławek
i siedzisk usytuowanych w wiatach i w obrębie przystanku kurzu i innych powstałych zanieczyszczeń typu: rozlane płyny, materiały sypkie itp., 9) bieżące naprawy polegające na wymianie uszkodzonych płyt, prostowaniu blach oraz wymianie uszkodzonych deseczek
w ławkach w razie potrzeby, a także malowaniu ławek na przystankach i wiatach 1 raz
w roku, po sezonie zimowym, 10) utrzymanie przystanków w okresie zimowym poprzez:
a) usuwanie śniegu z powierzchni przystanków określonej w ppkt 1 w sposób nieniszczący ich nawierzchni oraz likwidację śliskości materiałami zakupionymi przez Wykonawcę
b) odśnieżanie do tzw. (gołej płytki). Odgarnięty śnieg winien być składowany w pryzmy
w taki sposób by nie utrudniał ruchu pieszego i kołowego oraz wsiadania i wysiadania
z pojazdów pasażerom. Do likwidacji śliskości na przystankach dopuszcza się piasek, zabrania zaś stosowania chlorku sodu i innych środków chemicznych, c) usuwanie śniegu
z dachu wiat przystankowych oraz sopli lodu - w razie potrzeby zgodnie z życzeniem Zamawiającego, 11) po zakończeniu okresu zimowego usunięcie z przystanków pozostałości po zimowym utrzymaniu tzn. zalegającego piasku, błota, darni z całej powierzchni przystanku określonej w ppkt.1 i obrzeży chodnikowych, 12) doraźne interwencyjne sprzątanie przystanków i wywóz odpadów typu szkło z wybitych szyb lub zanieczyszczeń z koszy wywróconych, zniszczonych lub przepełnionych. Wykonawca powinien wykonać zgłoszoną pracę w dniu zgłoszenia przez Zamawiającego lub Straż Miejską. 13) Wykonawca utrzymuje stan gotowości przystąpienia do zimowego utrzymania przystanków w taki sposób, aby rozpoczęcie odśnieżania mogło nastąpić nie później niż w ciągu 2 godzin od gwałtownej zmiany warunków pogodowych. 14) Ilość wiat objętych utrzymaniem może ulegać zmniejszeniu (dewastacja i kradzieże) lub zwiększeniu (zakup i montaż nowych) bez zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Usług Leśnych i Komunalnych ECHO Jan Urbaniak, ul. Fabryczna 47, 98-300 Wieluń, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 422222,22 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 379728,00
Oferta z najniższą ceną: 379728,00 / Oferta z najwyższą ceną: 379728,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
PRZETARG NIEOGRANICZONY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA, WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH, RÓWNOWARTOŚCI...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Remont schodów przy sali rehabilitacji i terapii ruchowej (wejście od parkingu)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chobienia
(dolnośląskie)
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Chełm
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH