PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utrzymanie targowiska oraz inkasowanie opłaty targowej na targowisku przy: Część I: ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim i terenie miasta Chojnice...

Urząd Miejski

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Chojnice / pomorskie

Numer ogłoszenia

42820/2015

Opis

Chojnice: Utrzymanie targowiska oraz inkasowanie opłaty targowej na targowisku przy: Część I: ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim i terenie miasta Chojnice Część II : ul. Angowickiej.
Numer ogłoszenia: 42820 - 2015; data zamieszczenia: 26.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 30560 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800, faks 052 3972194.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie targowiska oraz inkasowanie opłaty targowej na targowisku przy: Część I: ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim i terenie miasta Chojnice Część II : ul. Angowickiej..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Utrzymanie targowiska oraz inkasowanie opłaty targowej na targowisku przy: Część I: ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim i terenie miasta Chojnice
Część II: ul. Angowickiej 2.Zakres zamówienia obejmuje: 2.1. Bieżące utrzymanie targowisk: - utrzymanie czystości i porządku na terenie targowisk - odśnieżanie w okresie zimowym terenu targowisk - opróżnianie i wywóz nieczystości z koszy ulicznych ustawionych na terenie targowiska 2.2. Wyznaczanie miejsc sprzedaży na targowisku 2.3. Umieszczanie w miejscu ogólnie dostępnym aktualnych dokumentów: - regulaminu targowiska - cenników opłat stosowanych na targowisku 2.4. Inkasowanie opłaty targowej polegającej na: - pobieraniu opłaty targowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wysokości określonej Uchwałą Nr XIII/138/11 Rady Miejskiej Chojnice z dnia
14 listopada 2011r. Nr XIV/153/11 z dnia 28 listopada 2011r. - wystawianiu pokwitowań za pobieranie opłaty targowej wykorzystując do tego celu druki zatwierdzone przez Burmistrza Miasta, - wpłacaniu pobranych opłat w kasie Urzędu Miejskiego w poniedziałki i czwartki każdego tygodnia, 2.5 Prowadzenie szaletu wchodzącego w skład targowisk, a w szczególności: - zapewnieniu funkcjonowaniu szaletu w czasie trwania handlu na targowiskach, - utrzymania czystości w szalecie, - zabezpieczeniu w środki czystości (we własnym zakresie) tj.: w papier toaletowy, mydło, ręczniki, środki dezynfekujące. 2.6. Pobieranie opłaty za korzystanie z urządzeń targowiska zgodnie
z Zarządzeniem Burmistrza - wystawianiu pokwitowań za korzystanie z urządzeń targowiska wykorzystując do tego celu druki zatwierdzone przez Burmistrza Miasta - wpłacaniu pobranych opłat do kasy tut. Urzędu w terminie do piątego dnia kalendarzowego miesiąca za miesiąc poprzedni..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.94.10.00-2, 90.91.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Utrzymanie targowiska oraz inkasowania opłaty targowej na targowisku przy ul. Młodzieżowej, Pl. Piastowskim i terenie miasta Chojnice.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Utrzymanie Zieleni Miejskiej Jan Kiedrowski, ul. Bałuckiego 5, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77000,00
Oferta z najniższą ceną: 77000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77000,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Utrzymanie targowiska oraz inkasowanie opłaty targowej na targowisku przy ul. Angowickiej..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Transportowe Utrzymanie Zieleni Miejskiej Jan Kiedrowski, ul. Bałuckiego 5, 89-600 Chojnice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 75000,00
Oferta z najniższą ceną: 75000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 26-930 Garbatka-Letnisko, Garbatka Długa
Nieruchomości, działki budowlane, licytacja
Kozienice
(mazowieckie)
przetarg na najem lokalu użytkowego
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Świdnik
(lubelskie)
zakup aparatów ultrasonograficznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH