PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie

Gmina Borne Sulinowo

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Borne Sulinowo / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

242412/2013

Opis

Borne Sulinowo: Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania
Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie
Numer ogłoszenia: 242412 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 87967 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Borne Sulinowo, Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3734125, faks 094 3734133.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utwardzenie placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania
Budowa i wyposażenie targowiska Mój Rynek w Bornem Sulinowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia placu targowego kostką betonową brukową typu Holland gr. 8cm w granicach istniejących obrzeży betonowych 15x30x100cm (z obróbką elementów uzbrojenia i wyposażenia targowiska - odwodnień liniowych B125, szafek elektrycznych rozdzielczych, studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpustów deszczowych z wiat targowych, fundamentów wiat targowych oraz słupów projektorów oświetleniowych, fundamentów elementów małej architektury - ławek i koszy na śmieci).
Wzór ułożenia kostki oraz kolorystyka - wg załączonych rysunków w Projekcie utwardzenia terenu.
2. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawiera dokumentacja techniczna - projekt utwardzenia terenu, STWOiR, przedmiar robót oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
3. Ponadto w celu prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Wykonawcę w ramach poszczególnych zadań :

a. sprawdzenie poprawności wykonania prac przygotowawczych wykonanych przez głównego wykonawcę tj. inwentaryzacji geodezyjnej terenu oraz wbudowanych urządzeń.
b. sporządzenie szczegółowego kosztorysu powykonawczego.
c. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zestawienie powierzchni wykonanych obiektów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.31.40-6, 45.11.12.91-4, 45.23.32.00-1, 45.23.32.50-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TERBAU Spółka z o.o. ,, ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115845,79 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139356,79
Oferta z najniższą ceną: 139356,79 / Oferta z najwyższą ceną: 169972,42
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy nożyków i liczników zgrzewów do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów medycznych według 3 zadań
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Zad.I Przebudowa drogi gminnej, nr drogi 118251 E w miejscowości Foluszczyki Zad. II Przebudowa drogi dojazdowej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Galewice
(łódzkie)
Druga licytacja nieruchomości.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Łomża
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH