PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2

Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Knurów / śląskie

Numer ogłoszenia

26385/2012

Opis

Knurów: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2
Numer ogłoszenia: 26385 - 2012; data zamieszczenia: 31.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 109668 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Karola Miarki, ul. T.W. Wilsona 22, 44-190 Knurów, woj. śląskie, tel. 0-32 2352727, 2352725, faks 0-32 2352727.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła, jest budowa szkolnego placu zabaw (duży) dla najmłodszych dzieci klas I-III przy Miejskiej Szkole Podstawowej nr 2 w Knurowie przy ul. T. W. Wilsona 22, o powierzchni 459,60 m2, zgodnego z rządowym programem Radosna Szkoła. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. roboty na placu budowy: a) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych, 2.2. usunięcie wierzchniej warstwy gleby: a) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 2.3. roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne: a) roboty ziemne, b) wykopy - fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i pod urządzenia, c) zasypywanie wykopów ze skarpami, d) wywóz ziemi, 2.4. roboty w zakresie zagospodarowania terenu zielenią - powierzchnia 23,30 m2, w tym: a) humusowanie: spulchnienie terenu, wyrównanie terenu, rozplantowanie ziemi, b) obsianie skarp trawą, c) nasadzenie tuj odmiany żywotnik zachodni (Thuja occidentalis) - 51 szt. 2.5. roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi: a) obrzeża betonowe, b) ławy pod obrzeża chodnikowe, c) profilowanie i zagęszczenie podłoża, d) podbudowy z kruszyw, tłuczeń, e) warstwy podsypkowe, f) wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z EPDM (granulatu gumowego), o barwie niebieskiej RAL 5003 (229,30 m2) i pomarańczowej RAL 2011 (207 m2) - powierzchnia 436,30 m2 2.6. betonowanie bez zbrojenia: a) warstwy podsypkowa z piasku, fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i pod urządzenia, b) fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty pod ogrodzenie i urządzenia, c) deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe - fundamenty pod słupki ogrodzeniowe i pod urządzenia, d) izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe, e) izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 1-warstwowe, lepik asfaltowy, 2.7. roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych - dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia, w tym: a) huśtawki PZ510 (wahadłowa podwójna, siedziska z oparciem) - 1 kpl b) zestawu zabawowego PZ300 (zjeżdżalnia) - 1 kpl. c) zestawu zabawowego PZ316 - 1 kpl. d) równoważni PZ 05 - 2 kpl. e) drabinki krzyżakowej PZ 13 - 1 kpl. f) huśtawki ważki Z 550 - 1 kpl. g) ławek parkowych - 3 kpl. h) koszy na śmieci - 3 kpl. i) tablicy wykonanej z trwałych materiałów, zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA, 2.8. instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego: a) dostawa i montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wys. 2,0 m, kolor RAL 6005 (zielony) - 54,27 m, b) dostawa i montaż furtki 1,2/2,0 m, zamykanej na zamek, kolor RAL 6005 (zielony), 2.9. wyrysowanie w nawierzchni placu zabaw plansz do gry w twister i klasy: a) jedna plansza do gry twister 3x3 składa się z 9 pól ułożonych w trzech rzędach po trzy pola, wymiary każdego pola 0,5x0,5m, b) jedna plansza do gry twister 4x4 składa się z 12 pól ułożonych w czterech rzędach po cztery pola, wymiary każdego pola 0,5x0,5m, c) dwie plansze do gry w klasy, każda plansza składa się z siedmiu pól o wymiarach 0,5x0,5m ułożonych w krzyż oraz półokręgu podzielonego na dwie części. Promień okręgu 0,6m. Kolorystyka oraz układ każdej z plansz zgodnie z częścią rysunkową projektu technicznego. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, które stanowią załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie ww. zamówienia publicznego oraz ustalenia wynikające z projektu umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.11.22.10-0, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 45.10.00.00-8, 45.21.22.20-4, 45.26.23.50-9, 45.21.41.00-1, 45.20.00.00-9, 45.34.00.00-2, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.06.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Magnat Sp. z o.o., ul. Sztolniowa 49, 44-251 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 437276,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 213231,43
Oferta z najniższą ceną: 213231,43 / Oferta z najwyższą ceną: 327795,21
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
DOSTAWA STANOWISKA POMPOWEGO - ZESTAW POMPY TURBOMOLEKULARNEJ Z POMPĄ ROTACYJNĄ
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0556T od km 0+900,00 do km 1+150,00 w miejscowości Świerczek Gmina Skarżysko Kościelne
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Skarżysko-Kamienna
(świętokrzyskie)
usług zdrowotnych w zakresie badań lekarskich dopuszczających do uczestnictwa w szkoleniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Rzeszów
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH