PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wycena nieruchomości i działek położonych: w Białej Podlaskiej przy ul. Kopernika, w Rzeszowie przy ul. Langiewicza, w Przemyślu przy ul....

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

92584/2015

Opis

Lublin: wycena nieruchomości i działek położonych: w Białej Podlaskiej przy ul. Kopernika, w Rzeszowie przy ul. Langiewicza, w Przemyślu przy ul. Wróblewskiego, ul. Sucharskiego i ul. Dworskiego, w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 20, w Radomiu przy ul. Sobieskiego 6, w Dęblinie przy ul Kowalskiego i ul. Podchorążych oraz w Lublinie przy ul. Wyścigowej 20 i ul. Weteranów 42;
Numer ogłoszenia: 92584 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 57882 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa ul. Chałubińskiego 3A Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 7462209, faks 081 7462209 w. 123.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Agencja Wykonawcza.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wycena nieruchomości i działek położonych: w Białej Podlaskiej przy ul. Kopernika, w Rzeszowie przy ul. Langiewicza, w Przemyślu przy ul. Wróblewskiego, ul. Sucharskiego i ul. Dworskiego, w Łańcucie przy ul. Armii Krajowej 20, w Radomiu przy ul. Sobieskiego 6, w Dęblinie przy ul Kowalskiego i ul. Podchorążych oraz w Lublinie przy ul. Wyścigowej 20 i ul. Weteranów 42;.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cz. I - Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności dla:
- działki nr 1249/13, o pow. 0,2104 ha, zabudowanej budynkiem usługowym, położonej przy ul. Kopernika 1 w Białej Podlaskiej wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych przez dzierżawcę terenu na budowę pawilonu, KW LU1B/00080471/1;
Cz. II - Wykonanie 5 operatów szacunkowych określających::
-wartość rynkową ekspektatywy prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej garaż o pow. 12,82 m2 wraz z udziałem 1/10 do działki nr 1522/20, o pow. 0,0369 ha, położonego przy ul. Langiewicza w Rzeszowie, KW RZ1Z/00106683/0;
- wartość prawa własności dla działki nr 792, o pow. 0,0058 ha, dzierżawionej pod kiosk, położonej przy ul. Wróblewskiego w Przemyślu, KW 67235;
- wartość prawa własności dla działki niezabudowanej nr 689, o pow. 0,4821 ha, położonej przy ul. Sucharskiego w Przemyślu, KW 65278;
- wartość prawa własności dla działki niezabudowanej nr 881, o pow. 0,1496 ha, położonej przy ul. Dworskiego w Przemyślu, KW RZ1P/00053203/9;
- wartość rynkową ekspektatywy prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal użytkowy, o pow. 22,40 m2, w budynku przy ul. Armii Krajowej 20 w Łańcucie, udział dla lokalu 224/24185, KW 47601;
Cz. III - wykonanie 7 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności dla:
- działek zabudowanych: nr 1367, /pow. 0,0083 ha, KW LU1Y/0031851/7/, nr 4080/65, /pow. 0,0078 ha, KW 5583/, położonych przy ul. Kowalskiego w Dęblinie wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych przez dzierżawcę terenu na budowę obiektu handlowego;
- działki zabudowanej altaną śmietnikową, nr 4061/46, o pow. 0,0216 ha, położonej przy ul. Podchorążych w Dęblinie, KW LU1Y/0030959/7;
- działki zabudowanej 6 garażami, nr 4061/44, o pow. 0,0817 ha, położonej przy ul. Podchorążych w Dęblinie, KW LU1Y/0030957/3 wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych przez dzierżawców terenu na budowę garaży;
- działki zabudowanej 4 garażami, nr 4061/23, o pow. 0,0399 ha, położonej przy ul. Podchorążych w Dęblinie, KW LU1Y/0031051/9 wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych przez dzierżawców terenu na budowę garaży;
- działki niezabudowanej, nr 4061/45, o pow. 0,0930 ha, położonej przy ul. Podchorążych w Dęblinie, KW LU1Y/0030958/0;
- działki niezabudowanej, nr 4061/43, o pow. 0,0396 ha, położonej przy ul. Podchorążych w Dęblinie, KW LU1Y/0030956/6;
- działek zabudowanych 3 garażami, nr 4061/24, o pow. 0,0147 ha oraz nr 4062/8, o pow. 0,0026 ha, położonych przy ul. Podchorążych w Dęblinie, KW LU1Y/0015956/5 wraz z rozliczeniem nakładów poniesionych przez dzierżawców terenu na budowę garaży;
Cz. IV - wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności dla nieruchomości lokalowej- lokal użytkowy nr 81 o pow. 85,19 m2, w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Radomiu, KW RA1R/00154604/2;
Cz. V - wykonanie 2 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności dla:
- działki niezabudowanej nr 1/76, o pow. 0,1762 ha, położonej przy ul. Wyścigowej 20, KW 156281;
- działki niezabudowanej nr 3/20, o pow. 0,0265 ha, położonej przy ul. Weteranów 42, KW 215857;
2. Warunki wykonania zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 701 00000-2- usługi w zakresie obsługi nieruchomości własnych.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie część (zakres) zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli wykonawca nie wskaże w złożonej ofercie części, która zostanie powierzona podwykonawcom, zamawiający uzna, iż nie zamierza on powierzyć żadnej z części zamówienia podwykonawcom.
5. Zamawiający, zgodnie z art. 36 b ustawy, żąda podania w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
6. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi wykonawca lub podwykonawca jest obowiązany przedłożyć zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem jej kopię.
7. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, znajdują się w załączniku nr 6 do SIWZ - wzorze umowy.
8. Nie będą podlegały obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem będą usługi o wartości brutto poniżej 50 000,00 zł brutto, związane z przedmiotem zamówienia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.10.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Cz. II - Wykonanie 5 operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Faktor Sp. z o.o., Towarowa 9, 10-416 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4797,00
Oferta z najniższą ceną: 1771,20 / Oferta z najwyższą ceną: 6500,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Cz. III - wykonanie 7 operatów szacunkowych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Faktor Sp. zo.o., Towarowa 9, 10-416 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6360,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6027,00
Oferta z najniższą ceną: 5904,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6900,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa odbiorników TV, sprzętu RTV, fotograficznego oraz multimedialnego - IV części, nr sprawy:49/ZP/12
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Remont posadzek wraz z robotami towarzyszącymi w ZSP w Wierzchowinach oraz roboty malarskie w budynku ZSP we Wsoli
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Jedlińsk
(mazowieckie)
Czwarty przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Jawor
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH