PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/70/2012

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

73394/2013

Opis

Poznań: Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/70/2012
Numer ogłoszenia: 73394 - 2013; data zamieszczenia: 20.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 524140 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy, ul. Fredry 12, 61-701 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8560681, faks 061 8515092.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości - postępowanie nr 016/POZ/70/2012.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Łubowice gm. Kiszkowo.
Część 2: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Łukowo gm. Oborniki.
Część 3: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Henrykowo gm. Święciechowa.
Część 4: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Rakojady gm. Skoki tzw. Obiekt Stawowy Piła Młyn.
Część 5: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Ryżyn gm. Chrzypsko Wielkie.
Część 6: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Łężce gm. Chrzypsko Wielkie.
Część 7: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Pawłowice gm. Rokietnica.
Część 8: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Sowiniec gm. Mosina.
Część 9: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Mosina gm. Mosina.
Część 10: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Bytyń gm. Kaźmierz.
Część 11: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Gizałki.
Część 12: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Wilcza Kłoda, Synogać, Obory Pamiątka gm. Wierzbinek.
Część 13: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Trzebuchów, Borecznia Mała gm. Osiek Mały.
Część 14: Wykonanie opracowania odrębnej własności lokalu, uzyskanie zaświadczenia że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym , wypełnienie i podpisanie Arkusza Danych Ewidencyjnych Lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego dla lokali w m. Kocanowo gm. Pobiedziska.
Część 15: Wykonanie opracowania odrębnej własności lokalu, uzyskanie zaświadczenia że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, wypełnienie i podpisanie Arkusza Danych Ewidencyjnych Lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego dla lokali w m. Annowo gm. Czerwonak.
Część 16: Wycena pomieszczenia gospodarczego i wykonanie szkicu tego pomieszczenia w m. Zakrzewo gm. Kłecko.
Część 17: Wykonanie opracowania odrębnej własności lokalu, uzyskanie zaświadczenia że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, wypełnienie i podpisanie Arkusza Danych Ewidencyjnych Lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego dla lokali w m. Mieścisko, popowo Kościelne gm. Mieścisko.
Część 18: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Wonieść gm. Śmigiel.
Część 19: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Karzec gm. Krobia tzw. Obiekt Rolny Karzec.
Część 20: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Ciążeń Zachód i Dąbrowa gm. Lądek, tzw. Obiekt Rolny Paruszewo.
Część 21: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Domamin gm. Kępno, część tzw. Obiektu Rolnego Domanin.
WARUNKI OGÓLNE WYCENY:
1. Jeśli w danej części inaczej nie określono, to wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia sporządzi odrębne operaty szacunkowe w ramach poszczególnych części zamówienia - dla każdej nieruchomości.
2. Wycena dokonana musi być na piśmie w formie operatu szacunkowego wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Każdy operat szacunkowy dostarczony musi być w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu na nośniku cyfrowym tj. na opisanej płycie CD. Zapisany cyfrowo przedmiot zamówienia powinien zawierać wszystkie elementy dokumentu papierowego. Zamawiający preferuje i oczekuje zastosowania do określenia wartości nieruchomości podejścia porównawczego, chyba, że przedmiot wyceny lub inne okoliczności uzasadniają wybór przez Wykonawcę innego podejścia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego uzasadnienia zastosowania innego podejścia. Przy wycenie nieruchomości o powierzchni pow. 50 ha, Wykonawca zobowiązany jest wykonać ocenę punktową nieruchomości.
3. Inwentaryzację wykonać musi osoba posiadająca uprawnienia budowlane.
4. Termin płatności za wykonaną usługę wynosi 21 dni od dnia otrzymania przez zamawiającego faktury za wykonanie usługi. W treści faktury Wykonawca dla celów obowiązkowej rejestracji faktur obcych VAT zamieści adnotację o wykonaniu usługi odnoszącej się odpowiednio do: nieruchomości przeznaczonej na cele rolnicze względnie nieruchomości przeznaczonej na cele nierolnicze.
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z aktualnymi standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, określonymi przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wszelkie koszty wykonania zamówienia ponosi Wykonawca.
7. Podstawą wystawienia faktury za wykonaną usługę będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany bez uwag po zweryfikowaniu operatów ze strony zamawiającego.
8. W formularzu ofertowym Wykonawca wskaże czy powyższe zamówienie wykona sam w 100%, czy wykonanie zamówienia powierzy podwykonawcom, jeśli tak to w jakiej części..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.20.00-7, 70.33.10.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Łubowice gm. Kiszkowo.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD, ul. Łukaszewicza 32/1, 60-728 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1300,81 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 966,78
Oferta z najniższą ceną: 966,78 / Oferta z najwyższą ceną: 4920,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Łukowo gm. Oborniki.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CDN Centrum Doradztwa Nieruchomości Damian Bukowski, ul. Armii Krajowej 23/3, 64-600 Oborniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1670,00
Oferta z najniższą ceną: 1670,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5904,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Henrykowo gm. Święciechowa.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RODOM Nieruchomości Krzysztof Rosik, ul. Gronowska 41a, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1788,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1100,00
Oferta z najniższą ceną: 1100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5904,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Rakojady gm. Skoki tzw. Obiekt Stawowy Piła Młyn.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Leszczyńskie Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami, ul. Śniadeckich 1, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6097,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5100,00
Oferta z najniższą ceną: 2700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29000,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Ryżyn gm. Chrzypsko Wielkie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD, ul. Łukaszewicza 32/1, 60-728 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1138,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 590,40
Oferta z najniższą ceną: 590,40 / Oferta z najwyższą ceną: 1350,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Łężce gm. Chrzypsko Wielkie.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Leszczyńskie Biuro Wycen i Obrotu Nieruchomościami, ul. Śniadeckich 1, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1138,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 700,00
Oferta z najniższą ceną: 700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2250,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Pawłowice gm. Rokietnica.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Obsługi Nieruchomości Tomasz Domagalski, Wielkawieś, ul. Kwiatowa 45, 64-320 Buk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1138,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1800,00
Oferta z najniższą ceną: 1800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Sowiniec gm. Mosina.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CDN Centrum Doradztwa Nieruchomości Damian Bukowski, ul. Armii Krajowej 23/3, 64-600 Oborniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1350,00
Oferta z najniższą ceną: 1350,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2800,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Mosina gm. Mosina.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD, ul. Łukaszewicza 32/1, 60-728 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1829,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1190,64
Oferta z najniższą ceną: 1190,64 / Oferta z najwyższą ceną: 3000,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Bytyń gm. Kaźmierz.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CDN Centrum Doradztwa Nieruchomości Damian Bukowski, ul. Armii Krajowej 23/3, 64-600 Oborniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5691,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1400,00
Oferta z najniższą ceną: 1400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7257,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Gizałki.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CDN Centrum Doradztwa Nieruchomości Damian Bukowski, ul. Armii Krajowej 23/3, 64-600 Oborniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1470,00
Oferta z najniższą ceną: 1470,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2800,00
Waluta: PLN.Część NR: 12   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Wilcza Kłoda, Synogać, Obory Pamiątka gm. Wierzbinek.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Usług Inżynierskich KOSZTBUD, ul. Łukaszewicza 32/1, 60-728 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2238,60
Oferta z najniższą ceną: 2238,60 / Oferta z najwyższą ceną: 5900,00
Waluta: PLN.Część NR: 13   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Trzebuchów, Borecznia Mała gm. Osiek Mały.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowe EPIR Ireneusz Grobelny, Pl. Jana Metziga 1/5, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2800,00
Oferta z najniższą ceną: 2800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7257,00
Waluta: PLN.Część NR: 14   Nazwa: Wykonanie opracowania odrębnej własności lokalu, uzyskanie zaświadczenia że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym , wypełnienie i podpisanie Arkusza Danych Ewidencyjnych Lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego dla lokali w m. Kocanowo gm. Pobiedziska.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WA-PRI Biuro Inżynierskie, ul. Homera 143, 60-461 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1250,00
Oferta z najniższą ceną: 1250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1970,00
Waluta: PLN.Część NR: 15   Nazwa: Wykonanie opracowania odrębnej własności lokalu, uzyskanie zaświadczenia że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, wypełnienie i podpisanie Arkusza Danych Ewidencyjnych Lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego dla lokali w m. Annowo gm. Czerwonak.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WA-PRI Biuro Inżynierskie, ul. Homera 143, 60-461 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1100,00
Oferta z najniższą ceną: 1100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2800,00
Waluta: PLN.Część NR: 16   Nazwa: Wycena pomieszczenia gospodarczego i wykonanie szkicu tego pomieszczenia w m. Zakrzewo gm. Kłecko.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Obsługi Nieruchomości Tomasz Domagalski, Wielkawieś, ul. Kwiatowa 45, 64-320 Buk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 800,00
Oferta z najniższą ceną: 800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1894,20
Waluta: PLN.Część NR: 17   Nazwa: Wykonanie opracowania odrębnej własności lokalu, uzyskanie zaświadczenia że lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym, wypełnienie i podpisanie Arkusza Danych Ewidencyjnych Lokali oraz wykonanie operatu szacunkowego dla lokali w m. Mieścisko, popowo Kościelne gm. Mieścisko.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WA-PRI Biuro Inżynierskie, ul. Homera 143, 60-461 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3100,00
Oferta z najniższą ceną: 3100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5731,80
Waluta: PLN.Część NR: 18   Nazwa: Wycena nieruchomości położonej w obrębie Wonieść gm. Śmigiel.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Obsługi Nieruchomości Tomasz Domagalski, Wielkawieś, ul. Kwiatowa 45, 64-320 Buk, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 813,01 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 990,00
Oferta z najniższą ceną: 990,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1963,08
Waluta: PLN.Część NR: 19   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Karzec gm. Krobia tzw. Obiekt Rolny Karzec.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

RODOM Nieruchomości Krzysztof Rosik, ul. Gronowska 41a, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4878,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3000,00
Oferta z najniższą ceną: 1500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9717,00
Waluta: PLN.Część NR: 21   Nazwa: Wycena nieruchomości położonych w obrębie Domamin gm. Kępno, część tzw. Obiektu Rolnego Domanin.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

REVCO Opala i Woronkiewicz Sp. j., ul. Majolikowa 21, 03-125 Warszawa, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7590,00
Oferta z najniższą ceną: 7590,00 / Oferta z najwyższą ceną: 19680,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont Domu Studenta ANDROMEDA przy ul. Chopina 59 ZUT w Szczecinie.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Pracownik administracyjno-biurowy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Radwanki, gmina Margonin
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH