PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Przebudowa wiaduktu (JNI 01000324) nad linią kolejki wąskotorowej w ciągu drogi powiatowej nr...

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2013-10-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Dębica / podkarpackie

Numer ogłoszenia

410230/2013

Opis

Dębica: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Przebudowa wiaduktu (JNI 01000324) nad linią kolejki wąskotorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1295R (ul. Krakowska w Dębicy) w km 2+330 wraz z dojazdami
Numer ogłoszenia: 410230 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 353286 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, tel. 014 6803155, faks 014 6803155.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Przebudowa wiaduktu (JNI 01000324) nad linią kolejki wąskotorowej w ciągu drogi powiatowej nr 1295R (ul. Krakowska w Dębicy) w km 2+330 wraz z dojazdami.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy do wykonania: 1. Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 [jeden z egzemplarzy matrycy bez elementów projektowanych należy przekazać Zamawiającemu wraz z projektem, również w wersji elektronicznej w formacie .dwg lub .dxf]; 2. Koncepcję przebudowy wiaduktu wraz z analizą ekonomiczną [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf]; 3. Projekt budowlany przebudowy wiaduktu (oraz innych urządzeń technicznych wg potrzeb) wraz z wymaganymi prawem decyzjami, raportami, uzgodnieniami i zgłoszeniami uzyskanymi przez Jednostkę Projektującą [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf]; 4. Projekt wykonawczy (wszystkie branże) [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej .dwg rysunku ogólnego wiaduktu + 1 egzemplarz pełnych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji]; 5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji robót - pozytywnie zaopiniowany i zatwierdzony [4 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf]; 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych [3 egzemplarze + wersja elektroniczna w formacie .pdf]; 7. Przedmiar robót z podziałem na branże oraz kody CPV [2 egzemplarze + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf]; 8. Kosztorys inwestorski [1 egzemplarz + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej (.xls lub .kst) oraz w formacie .pdf];..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.09.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ARCHIKOM Biuro Projektowe mgr inż. Bogusław Czarnik, ul. Parkowa 1, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24390,24 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14950,00
Oferta z najniższą ceną: 14950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47970,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Zubrzycy Górnej w roku 2013.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zubrzyca Górna
(małopolskie)
Dostawa mobilnej stacji monitoringu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych na budowę...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Główczyce
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH