PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Jeździeckiej wraz z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

Data publikacji ogłoszenia:

2015-03-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bielsko-Biała / śląskie

Numer ogłoszenia

32285/2015

Opis

Bielsko-Biała: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Jeździeckiej wraz z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej
Numer ogłoszenia: 32285 - 2015; data zamieszczenia: 09.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 8036 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4979636 do 39, faks 33 497 96 35.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa ulicy Jeździeckiej wraz z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy ulicy Jeździeckiej poprzez budowę nowego odcinka ulicy od skrzyżowania ulicy Jeździeckiej z ulicą Zawodzie do ulicy Górskiej wraz z budową mostu nad potokiem Straconka w Bielsku-Białej, zwaną dalej Dokumentacją, oraz pełnić nadzór autorski nad realizacją robót objętych Dokumentacją.
Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności:
- wykonanie koncepcji;
- wykonanie dokumentacji geodezyjno - prawnej;
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej;
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego;
-wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu;
- wykonanie dokumentacji przedmiarowo-kosztorysowej;
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziale IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Pan Maciej Żuchowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Maciej Żuchowicz ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99317,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47232,00
Oferta z najniższą ceną: 47232,00 / Oferta z najwyższą ceną: 138461,10
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa mobilnych pompowni do wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego dla Wielkopolski
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i podzespołów komputerowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
Remont i rozbudowa oraz wyposażenie Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bisztynek
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH