PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b w Warszawie (znak sprawy ZP-...

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

50473/2015

Opis

Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b w Warszawie (znak sprawy ZP- 14/15)
Numer ogłoszenia: 50473 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24541 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6998449, faks 022 6998154.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b w Warszawie (znak sprawy ZP- 14/15).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy Przedszkolu nr 129 przy ul. Jazdów 10b w Warszawie zwanej dalej opracowaniem. Zamawiający dysponuje rysunkiem rzutu terenu. Dane ogólne: Powierzchnia opracowania ok. 3000 m2 Powierzchnia dwóch placyków zabaw ok. 1200 m2 Zakres prac projektowych: Projekt wielobranżowy (w zakres prac wchodzi inwentaryzacja do celów projektowych terenu i szaty roślinnej): - wykonanie podłoża i nawierzchni bezpiecznej typu puzzle; - dobór i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw ze wskazaniem tolerancji wymiarów zabawek; - wymiana istniejących nawierzchni komunikacyjnych oraz drogi wewnętrznej dojazdowej i miejsc parkingowych; - wymiana bramy i furtki oraz częściowa wymiana i naprawa ogrodzenia; - wykonanie instalacji oświetleniowej dojścia do przedszkola i instalacji wideodomofonowej furtki; - opracowanie szaty roślinnej. Opracowanie powinno obejmować w szczególności: 1) dokumentację projektową, opracowaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129), stanowiącą podstawę do wydania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia właściwemu organowi wykonania robót budowlanych wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami i ekspertyzami, spełniającą również - wymogi normy PN-EN 1176 wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, - wymogi normy PN-EN 1177 nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki, - wymogi innych norm odpowiednich dla zastosowanych materiałów i robót, i uwzględniającą: a) inwentaryzację do celów projektowych terenu i szaty roślinnej; b) projekt wielobranżowy na wykonanie podłoża i nawierzchni bezpiecznej typu puzzle; dobór i montaż urządzeń wyposażenia placu zabaw ze wskazaniem tolerancji wymiarów zabawek; wymiana istniejących nawierzchni komunikacyjnych oraz drogi wewnętrznej dojazdowej i miejsc parkingowych; wymiana bramy i furtki oraz częściowa wymiana i naprawa ogrodzenia; wykonanie instalacji oświetleniowej dojścia do przedszkola i instalacji wideodomofonowej furtki; opracowanie szaty roślinnej. Część rysunkowa projektu winna zawierać między innymi projekt zagospodarowania terenu, rozbiórki i uzupełnienia nawierzchni, projekt wykonawczy, detale i przekroje, ze wszystkimi charakterystycznymi elementami z podaniem wszystkich wymiarów i domiarów. c) przedmiary robót obejmujące przedmiot zamówienia i uwzględniające wszystkie niezbędne czynności wynikające z konieczności zabezpieczenia prac oraz innych czynności niewynikających bezpośrednio z dokumentacji technicznej w wyżej wymienionym zakresie, d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 2) specyfikacje techniczne ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), uwzględniającej nazwy i kody: grup, klas oraz kategorii robót określonych w rozporządzeniu (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień; 3) kosztorysy inwestorskie, sporządzone na podstawie wykonanych przedmiarów, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389). UWAGA: 1. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map, inwentaryzacji, warunków technicznych podłączenia mediów oraz uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień rzeczoznawcy w szczególności związanych z wymaganiami sanitarno-higienicznymi, ochroną przeciw-pożarową, bezpieczeństwem i higieną pracy, Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz innymi instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia opracowania w sposób określony w art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prac projektowych do uzgodnienia z Wydziałem Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy oraz użytkownikiem placówki oświatowej, zakresu robót ujętych w opracowaniu. 4. Projekty budowlane muszą spełniać wymagania niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 5. Opracowanie Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie papierowej wydrukowanej z plików PDF (inwentaryzacja 5 egz., projekt w 5 egz., wersja projektu niezawierająca nazw własnych, materiałów i urządzeń w 1 egz.; przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna w 3 egz.) oraz w formie elektronicznej (modyfikowalnej - Norma, Autocad lub Archicad i niemodyfikowalnej - PDF). 6. W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od daty zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać cały przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 90 dni od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma wykonać jeden egzemplarz opracowania zaakceptowanego przez użytkownika budynku i Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Śródmieście, bez wymaganych uzgodnień w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty zawarcia umowy. Maksymalne skrócenie tego 60-dniowego terminu jakie dopuszcza Zamawiający to 20 dni.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TWINS PROJECT Adam Zientała,, Nowa Wola ul. Krasickiego 109, 05-515 Mysiadło, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7748,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3700,00
Oferta z najniższą ceną: 3700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22017,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych elektrycznych Część I - Dostawa materiałów instalacyjnych na rejony Zakładu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bytom
(śląskie)
dostawa odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz analizatorów do wykonywania badań diagnostycznych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kamienna Góra
(dolnośląskie)
Przebudowa drogi (nr ewid. 632/110) polegająca na budowie chodnika do Parku Buczyna w miejscowości Góra Ropczycka.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sędziszów Małopolski
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH