PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie i dostawa tablic rejetracyjnych

Powiat Kamiennogórski

Data publikacji ogłoszenia:

2012-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kamienna Góra / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

164644/2012

Opis

Kamienna Góra: Wykonanie i dostawa tablic rejetracyjnych
Numer ogłoszenia: 164644 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124240 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Kamiennogórski, ul. W. Broniewskiego 15, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 64 50 100, faks 075 64 50 111.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejetracyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i kasacja tablic zwracanych podczas przerejestrowywania wszystkich rodzajów pojazdów. Wykonanie i dostawa do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze w ilościach szacunkowych: tablic samochodowych jedno i dwurzędowych - 7506 kpl; tablic ciągnikowych/motocyklowych - 453 szt.; tablic motorowerowych - 420 szt.; tablic indywidualnych - 120 szt.; tablic zabytkowych - 60 szt.; tablic tymczasowych - 600 szt.; wtórników tablic - 1590 szt.. Odbiór i kasacja tablic zwracanych podczas przerejestrowywania wszystkich rodzajów pojazdów w ramach wynagrodzenia za artykuły w/w. Dostarczane tablice rejestracyjne musza odpowiadać warunkom zawartym w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku
w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdów (Dz. U. z 2007 roku nr 186 poz. 1322
z późniejszymi zmianami). Dostawy tablic będą odbywać się sukcesywnie (w zależności od potrzeb Zamawiającego), na podstawie pisemnego zapotrzebowania (zamówienia) określającego rodzaj oraz ilość tablic. Ilości szacunkowe w trakcie realizacji zamówienia mogą ulec zmianie. W przypadku tablic samochodowych, ciągnikowych, motocyklowych i motorowerowych jednorazowa wielkość zamówienia nie będzie mniejsza niż 300 sztuk. Tablice indywidualne, zabytkowe oraz wtórniki, ze względu na ich charakter, będą zamawiane w pojedynczych ilościach (kompletach).Każdorazowa dostawa odbywać się będzie w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Dostawcę zamówienia. W przypadku wtórników tablic termin ten wynosi 7 dni od dnia otrzymania pisemnego zapotrzebowania przez Dostawcę. Miejscem dostawy jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (58 - 400) przy ul. Wł. Broniewskiego 15. Potwierdzeniem realizacji każdorazowej dostawy tablic będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron, stanowiący podstawę wystawienia faktury. Zamawiający ma prawo powstrzymania się z odbiorem całości lub odpowiedniej części dostawy tablic w sytuacji, gdy nie jest ona zgodna z zamówieniem bądź nie spełnia wymagań jakościowych. Oferta złożona przez Dostawcę musi być aktualna na dzień składania ofert, co oznacza, że oferowane tablice muszą odpowiadać wymaganiom prawnym (warunkom) na dzień składania oferty. Cena podana przez Dostawcę w ofercie stanowić będzie wstępną, szacunkową wartość umowy określoną na podstawie ilości tablic wskazanych przez Zamawiającego. Wartość ostateczna określona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe rzeczywiście dostarczonej ilość tablic. Dostawca winien wziąć pod uwagę, że ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów tablic muszą obejmować również kasację tablic zwracanych podczas przerejestrowywania pojazdów, a także odpowiednie koszty dostawy i odbioru. Oznacza to, że Dostawcy nie będzie przysługiwało odrębne, dodatkowe wynagrodzenie za dostawę nowych tablic oraz za kasację i odbiór tablic zwracanych. Dostawca będzie miał prawo do waloryzacji cen w okresie obowiązywania umowy, przy czym pierwsza waloryzacja będzie mogła nastąpić nie wcześniej niż po 365 dniach obowiązywania umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.31.64.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

UTAL Sp. z o.o., Ul. Katarzyńska 9, 62-006 Kobylnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 390000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 83091,73
Oferta z najniższą ceną: 83091,73 / Oferta z najwyższą ceną: 219060,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nakielno, Gmina Wałcz
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wałcz
(zachodniopomorskie)
konserwacja, eksploatacja i serwis systemów grzewczych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Elbląg
(warmińsko-mazurskie)
Naprawa angiografu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Zabrze
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH