PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

WYKONANIE MODERNIZACJI UL. MIKOŁAJA REJA W OSTRÓDZIE

Gmina Miejska Ostróda

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ostróda / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

176081/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 176081 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 171327 - 2014 data 07.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 6429400, fax. 089 6429401.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi tj.: kierownikiem budowy. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 uPzp..
W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że wykonawca dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie odpowiedzialna za kierowanie robotami budowlanymi tj.: kierownikiem budowy. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia wydane: na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobie będącej obywatelem państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).
Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 siwz. Niewykazanie spełniania warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 uPzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 uPzp..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.000,00 PLN
(słownie: trzynaście tysięcy złotych);
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-08-22 do godz. 8:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: BGŻ S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620; Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2014-08-22 o godz. 8:00.
2) w innych formach dopuszczonych uPzp (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.
(...).
W ogłoszeniu powinno być: WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13.000,00 PLN
(słownie: trzynaście tysięcy złotych);
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-08-26 do godz. 8:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp):
1) w formie pieniądza: przelewem na konto: BGŻ S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620; Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 2014-08-26 o godz. 8:00.
2) w innych formach dopuszczonych uPzp (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju nr 122 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.
(...).


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pokój 219..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2014 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, pokój 219..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów spożywczych dla Szkoły Podstawowej im. Adma Mickiewicza w Kobielicach w 2015 r.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Radostowice
(śląskie)
Dostawa różnych produktów do Apteki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-183/2014)
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Wykaz nieruchomości położonej w gminie Siemiątkowo, woj. mazowieckie
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH