PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu...

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-21

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

59031/2014

Opis

Katowice: Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych i Szczekocinach
Numer ogłoszenia: 59031 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 21609 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2586281, faks 032 2598710.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych i Szczekocinach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.: Wykonanie napraw awaryjnych, przeglądów okresowych i remontów pojazdów samochodowych oraz przyczepek samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Katowicach Rejonu w Zawierciu, Obwodu Drogowego w Wojkowicach Kościelnych i Szczekocinach. 2. Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia określony został w Tomie II (Projekt Umowy), w Tomie III (Opis przedmiotu zamówienia) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w tym w szczególności: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm. 4. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (Formularzu Oferty) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. 6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.11.20.00-3, 50.11.40.00-7, 50.11.73.00-1, 50.11.65.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

TPK Mariusz Sobczyk, ul. Zakładowa 2, 42-480 Poręba, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 104741,78 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 39335,40
Oferta z najniższą ceną: 39335,40 / Oferta z najwyższą ceną: 40543,26
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń sygnalizacji świetlnych na drogach, i ulicach administrowanych przez ZDM w Koszalinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Wymiana pokrycia dachowego budynków gimnazjum w Biskupcu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Biskupiec
(warmińsko-mazurskie)
Świadczenie usług ubezpieczenia morskiego, majątkowego, komunikacyjnego i osobowego dla Morskiego Instytutu Rybackiego-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH