PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Serniki Kolonia oraz Wola Sernicka Kolonia

Gmina Serniki

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-04

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Serniki / lubelskie

Numer ogłoszenia

212446/2013

Opis

Serniki: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Serniki Kolonia oraz Wola Sernicka Kolonia
Numer ogłoszenia: 212446 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63831 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Serniki, Serniki 1A, 21-107 Serniki, woj. lubelskie, tel. 081 8550450, faks 081 8550456.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Serniki Kolonia oraz Wola Sernicka Kolonia.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103522L w miejscowości Serniki Kolonia. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze - wg kosztorysu, jezdnia - wg kosztorysu, pobocze - wg kosztorysu, roboty wykończeniowe - wg kosztorysu, zjazdy - wg kosztorysu. 2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 2263002 KDG w miejscowości Wola Sernicka Kolonia. Zakres zamówienia obejmuje: roboty przygotowawcze - wg kosztorysu, jezdnia - wg kosztorysu, pobocze - kosztorysu, roboty wykończeniowe - wg kosztorysu, zjazdy - wg kosztorysu. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ oraz przedmiarze robót (kosztorysie ofertowym) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji marki referencyjne nie są wskazaniem marki producenta, są odniesieniem do jakości produktu. Zamawiający przewiduje możliwość materiałów wykazanych w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót materiałami równoważnymi. Za równoważne rozumie się materiały o parametrach tożsamych lub lepszych niż wyszczególnione w SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 103522L w miejscowości Serniki Kolonia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.,, ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 291332,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 154939,14
Oferta z najniższą ceną: 154939,14 / Oferta z najwyższą ceną: 173565,68
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 2263002 KDG w miejscowości Wola Sernicka Kolonia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 523745,73 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 280716,10
Oferta z najniższą ceną: 280716,10 / Oferta z najwyższą ceną: 313260,45
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Budowa zbiornika małej retencji w miejscowości Łęgajny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Barczewo
(warmińsko-mazurskie)
Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
zakup 25 szt. terminali komunikacyjnych na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH