PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie ocieplenia ściany frontowej budynku przy ul. Senatorskiej 10 w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łomża / podlaskie

Numer ogłoszenia

173475/2012

Opis

Łomża: Wykonanie ocieplenia ściany frontowej budynku przy ul. Senatorskiej 10 w Łomży
Numer ogłoszenia: 173475 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 146811 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy, ul. Akademicka 22, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ocieplenia ściany frontowej budynku przy ul. Senatorskiej 10 w Łomży.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest:: wykonanie ocieplenia ściany frontowej budynku przy ul. Senatorskiej 10 w Łomży, polegający na wykonaniu:
1.1 Ociepleniu ścian w systemie BSO z wyprawą elewacyjną.
1.2.Wymiany stolarki okiennej w piwnicach.

2.Zakres robót do wykonania:

2.1. skucie starych tynków - ok.500,0m2
2.2. wymiana rur spustowych, rynien, obróbek blacharskich na attykach oraz podokienników,
2.3.wymiana stolarki okiennej w piwnicy.
2.4.wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku - ok.500,0m2.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów określonych w PT opracowanym przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Miastoprojekt - Lublin sp. z o.o., 20-481 Lublin, ul.Olszewskiego 1b.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego - jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego
Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.
W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne.

Uwaga: Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna w terenie..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 45.26.12.10-9, 45.32.00.00-6, 45.42.11.00-4, 45.44.30.00-4, 45.44.21.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Remontowo-Budowlany mgr Sylwester Zawadzki, ul. Ks. Kard Wyszyńskiego 12, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78872,90 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 64900,00
Oferta z najniższą ceną: 64900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77185,53
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jasło
(podkarpackie)
wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Oleśnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH