PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie odcinka kanalizacji teletechnicznej łączącej sieć teletechniczną budynku 1 BC z siecią budynku 7 i 9

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o.

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wrocław / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

52465/2014

Opis

Wrocław: Wykonanie odcinka kanalizacji teletechnicznej łączącej sieć teletechniczną budynku 1 BC z siecią budynku 7 i 9
Numer ogłoszenia: 52465 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 6961 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. +48 71 720 16 28, faks +48 71 720 16 29.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie odcinka kanalizacji teletechnicznej łączącej sieć teletechniczną budynku 1 BC z siecią budynku 7 i 9.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Rozbudowa kanalizacji teletechnicznej o fragment pomiędzy kanalizacją budynków 7 i 9 a kanalizacją teletechniczną budynku 1BC. Wykonanie tego fragmentu kanalizacji teletechnicznej umożliwi zintegrowanie zainstalowanych w budynkach 7 i 9 oraz 1BC systemów niskoprądowych w celu usprawnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w wybudowanych laboratoriach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.02.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Warbud S.A., Aleje Jerozolimsjkie 162A, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56892,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69864,00
Oferta z najniższą ceną: 69864,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69864,00
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z budową kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkami 7 i 9 w ramach np: WCB/1/III/2012 wystąpiła konieczność wykonania dodatkowego fragmentu kanalizacji pomiędzy w/w kanalizacją a kanalizacją teletechniczną budynku 1BC. Powyższe roboty polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu ograniczonego. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówień uzupełniających do dnia dzisiejszego nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego. Na dzień dzisiejszy Wykonawca planuje rozpoczęcie robót drogowych, które ze względu na warunki pogodowe muszą się zakończyć przed okresem zimowym. Kanalizację teletechniczną zlokalizowaną w pasie drogowym należny wykonać przed rozpoczęciem tych robót. W przeciwnym wypadku wykonanie tych robót związane będzie z rozbiórką wcześniej wykonanej nawierzchni i podbudowy co wiąże się ze znacznie większymi kosztami oraz możliwością utraty gwarancji na roboty drogowe w tym obszarze.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup energii elektrycznej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kościan
(wielkopolskie)
Dostawa czynników diagnostycznych, końcówek do pipet, wyrobów diagnostycznych i odczynników laboratoryjnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Chrzanowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Chrzanów
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH