PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2014 r. - zamówienie uzupełniające

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni

Data publikacji ogłoszenia:

2014-09-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Syrynia / śląskie

Numer ogłoszenia

200777/2014

Opis

Syrynia: Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2014 r. - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 200777 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179967 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni, ul. Raciborska 3, 44-361 Syrynia, woj. śląskie, tel. 32 4517607; 32 4517415, faks 32 4517607.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Wodzisławskiego - 2014 r. - zamówienie uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Powiatu Wodzisławskiego.
Parametry określające zakres robót:
- ilość oznakowania cienkowarstwowego - 4315,00m2
- ilość usuwanego oznakowania poziomego - 20,00m2..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DROG - MAL Sp. z o.o.
Jaszkowa 53, 57-300 Kłodzko, Jaszkowa 53, 57-300 Kłodzko, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26006,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31988,43
Oferta z najniższą ceną: 31988,43 / Oferta z najwyższą ceną: 31988,43
Waluta: PLN.ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, stanowić będzie nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 14.02.2014 r. nr: 29835-2014.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przebudowa części budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w miejscowości Wilcza Wola.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dzikowiec
(inne)
Kursy prawa jazdy prowadzone w ramach Projektu: Działania na rzecz integracji społecznej mieszkańców powiatu zielonogórskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Zielona Góra
(lubuskie)
Konserwacja oraz stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania oprogramowania autorstwa firmy LogicSynergy Sp. z o.o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Sosnowiec
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH