PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 1, ul. Obrońców Westerplatte-Szyb Andrzeja, ul....

Miasto Ruda Śląska

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ruda Śląska / śląskie

Numer ogłoszenia

207089/2014

Opis

Ruda Śląska: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 1, ul. Obrońców Westerplatte-Szyb Andrzeja, ul. Kłodnickiej-Ignacego Kaczmarka, ul. Mikołowskiej, ul. Olimpijskiej, ul. Adama Mickiewicza.
Numer ogłoszenia: 207089 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188455 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, faks 032 248 7348.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 1, ul. Obrońców Westerplatte-Szyb Andrzeja, ul. Kłodnickiej-Ignacego Kaczmarka, ul. Mikołowskiej, ul. Olimpijskiej, ul. Adama Mickiewicza..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej przy ulicy Bytomskiej 1, ul. Obrońców Westerplatte-Szyb Andrzeja, ul. Kłodnickiej-Ignacego Kaczmarka, ul. Mikołowskiej, ul. Olimpijskiej, ul. Adama Mickiewicza. Zakres prac do wykonania: Podziały nieruchomości Przedmiotowe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z aktualnymi wytycznymi Biura Geodety Miasta Ruda Śląska. Zakres prac nie obejmuje opracowania wstępnego projektu podziału. Zamawiający informuje, iż może zaistnieć konieczność wykonania rozgraniczenia nieruchomości, zmiany powierzchni działki co Wykonawca powinien przewidzieć przy szacowaniu kosztów wykonywania usługi. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów za ich sporządzenie. Zamawiający informuje, iż może wystąpić potrzeba zastabilizowania istniejących punktów granicznych w przypadku uszkodzenia, zniszczenia, przesunięcia punktów granicznych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż na Wykonawcy ciąży obowiązek aktualizacji istniejących kartotek budynkowych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian budynkowych). W przypadku braku tych kartotek należy je stworzyć (karta budynkowa). Informuje się, iż dla ww. podziału należy ustalić wszystkie granice działki pierwotnej i określić nowe powierzchnie dla wszystkich nowopowstałych działek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Goduli przy ul. Bytomskiej 1 (Postanowienie nr AM.6831.2.44.2013 z dnia 23.07.2014r.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych KAMIX-2 s. c. Irena Szortyka, Kazimierz Szortyka, ul. Objazdowa 13a, 41-709 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2952,00
Oferta z najniższą ceną: 2952,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte-Szyb Andrzeja (Postanowienie nr AM.6831.2.17.2014 z dnia 21.07.2014r.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych KAMIX-2 s. c.
Irena Szortyka, Kazimierz Szortyka, ul. Objazdowa 13a, 41-709 Ruda Śląska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4428,00
Oferta z najniższą ceną: 4428,00 / Oferta z najwyższą ceną: 9471,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie przy zbiegu ulic Kłodnicka-Ignacego Kaczmarka (Postanowienie nr AM.6831.2.19.2014 z dnia 21.07.2014r.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATH MADREX A. Karch, R. Kogut Sp. j., ul. Myśliwska 13, 42-603 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2152,50
Oferta z najniższą ceną: 2152,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2583,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Halembie w rejonie ulicy Mikołowskiej (Postanowienie nr AM.6831.2.18.2014 z dnia 21.07.2014r.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATH MADREX A. Karch, R. Kogut Sp. j., ul. Myśliwska 13, 42-603 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2152,50
Oferta z najniższą ceną: 2152,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4059,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Wirku przy ul. Olimpijskiej (Postanowienie nr AM.6831.2.8.2014 z dnia 21.07.2014r.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych KAMIX-2 s. c.
Irena Szortyka, Kazimierz Szortyka, ul. Objazdowa 13a, 42-603 Ruda Śląśka, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4797,00
Oferta z najniższą ceną: 4797,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12300,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Wykonanie podziału nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej-Rudzie w rejonie ulicy Adama Mickiewicza (Postanowienie nr AM.6831.2.6.2014 z dnia 20.05.2014r.).
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATH MADREX A. Karch, R. Kogut Sp. j., ul. Myśliwska 13, 42-603 Tarnowskie Góry, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2152,50
Oferta z najniższą ceną: 2152,50 / Oferta z najwyższą ceną: 2952,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH