PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

wykonanie prac przygotowawczych do wykonania aranżacji wystawy stałej w Muzeum Podróżników

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Data publikacji ogłoszenia:

2012-08-11

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Toruń / kujawsko-pomorskie

Numer ogłoszenia

173631/2012

Opis

Toruń: wykonanie prac przygotowawczych do wykonania aranżacji wystawy stałej w Muzeum Podróżników
Numer ogłoszenia: 173631 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166781 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38, faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie prac przygotowawczych do wykonania aranżacji wystawy stałej w Muzeum Podróżników.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac przygotowawczych do wykonania aranżacji wystawy stałej na parterze budynku przy ul. Franciszkańskiej 11 w Toruniu. Krótki opis zamówienia: Parter, sala ekspozycyjna 1. Powierzchnia 72 m2: Rozebranie posadzek wraz z cokolikiem z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej. Wykonanie innych niezbędnych prac rozbiórkowych (elementy betonowe, nieuzbrojone do 15 cm). Wywóz gruzu i składowanie gruzu na koszt Wykonawcy. Zakup i położenie płytek oraz cokołów wraz z wykonaniem warstw wyrównujących z zaprawy samopoziomującej o grubości przynajmniej 5 mm., gruntowaniem powierzchni i innymi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj płytek: - ARKESIA GRAFIT (satyna 59,8x 59,8 cm) - PARADYŻ. 2. Zakup i zamontowanie wycieraczki systemowej (wpuszczanej, 100x200cm) do obuwia w wiatrołapie. 3. Rozebranie ścianki z cegły (powierzchnia 12 m2), wraz z demontażem ościeżnicy drzwiowej. Wywóz gruzu i składowanie gruzu na koszt Wykonawcy. 4. Po demontażu ścian w razie konieczności wykonanie tynków wewnętrznych, zwykłych, na bruzdach z zaprawy cementowo-wapiennej, szerokość do 15 cm.; uzupełnienie tynków wewnętrznych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, ściany ceramiczne; wykonanie tynków 1 warstwowych, ręcznie, grubość 3 mm. 5. Powierzchnia: 75 m2. Malowanie sufitów wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni sufitów, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. 6. Powierzchnia: 102 m2. Malowanie ścian wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni ściany, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - 50% powierzchni - grafit Real 7005 mouse Grey, TIKKURILA lub równoważna jakościowo, - 50% powierzchni - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. 7. Demontaż wyposażenia sanitarnego (umywalka, ustęp z miską ceramiczną, baterii umywalkowej, rurociągu stalowego, podejścia odpływowego oraz przeniesienie grzejnika konwekcyjnego (60x150), skrzynki z rozdzielaczem C.O., szafki hydrantowej. Parter, pawilon 8. Powierzchnia 70 m2: Rozebranie posadzek wraz z cokolikiem z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej. Wykonanie innych niezbędnych prac rozbiórkowych (elementy betonowe, nieuzbrojone do 15 cm). Wywóz gruzu i składowanie gruzu na koszt Wykonawcy. Zakup i położenie płytek oraz cokołów wraz z wykonaniem warstw wyrównujących z zaprawy samopoziomującej o grubości przynajmniej 5 mm., gruntowaniem powierzchni i innymi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj płytek: - ARKESIA GRAFIT (satyna 59,8x 59,8 cm) - PARADYŻ. 9. Powierzchnia: 97 m2. Malowanie sufitów wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni sufitów, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. 10. Powierzchnia: 84 m2. Malowanie ścian wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni ściany, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - 50% powierzchni - grafit Real 7005 mouse Grey, TIKKURILA lub równoważna jakościowo, - 50% powierzchni - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. Ekspozycja I piętro 1. Powierzchnia 63 m2: Rozebranie posadzek z cokolikiem z płytek ceramicznych na zaprawie cementowej. Wykonanie innych niezbędnych prac rozbiórkowych (elementy betonowe, nieuzbrojone do 15 cm). Wywóz gruzu i składowanie gruzu na koszt Wykonawcy. Zakup i położenie płytek oraz cokołów wraz z wykonaniem warstw wyrównujących z zaprawy samopoziomującej o grubości przynajmniej 5 mm., gruntowaniem powierzchni i innymi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj płytek: - ARKESIA GRAFIT (satyna 59,8x 59,8 cm) - PARADYŻ. 2. Powierzchnia: 63 m2. Malowanie sufitów wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni sufitów, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. 3. Powierzchnia: 101 m2. Malowanie ścian wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni ściany, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - 50% powierzchni - grafit Real 7005 mouse Grey, TIKKURILA lub równoważna jakościowo, - 50% powierzchni - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. Klatka schodowa (od parteru do drugiego piętra włącznie) 1. Powierzchnia: 80 m2. Malowanie ścian i sufitów wraz z pracami niezbędnymi do zlikwidowania spękań, wyrównania powierzchni sufitów, gruntowaniem (2-krotnym) przed malowaniem farbą emulsyjną (2-krotnym), wraz z wszystkimi pracami niezbędnymi do wykonania zamówienia. Rodzaj i numer farby: - TIKKURILA, optiwa 5, F 497 lub równoważna jakościowo. Uwagi dodatkowe Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w pomieszczeniu, jak również w najbliższym otoczeniu wykonywanych prac, istniejących na terenie budynku systemów ochrony (m.in. czujek dymowych i ruchu) oraz sieci teleinformatycznej (gniazd /punktów/ elektryczno-logicznych). Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po podpisaniu umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie w porozumieniu z wykonawcą w trakcie wykonywania zamówienia, informację o tym podając z 2-dniowym wyprzedzeniem, w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z ochroną obiektu lub eksponatów oraz z innym rodzajem działalności Zamawiającego. Termin rozpoczęcia prac zostanie ustalony przy podpisywaniu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zapyleniem i zabrudzeniem otoczenia wykonywanych robót, w szczególności dróg komunikacyjnych, otworów do pomieszczeń, w których nie odbywa się remont, wyposażenia sal i pomieszczeń w których będą wykonywane prace, pod nadzorem pracownika Muzeum. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówienia. Sposób naprawienia szkód zostanie każdorazowo określony przez Zamawiającego. Do wykonania prac należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy odbiorze końcowym prac. Ze względu na warunki aranżacji pomieszczeń nie jest możliwe zastosowanie innego rodzaju plytek podłogowych oraz innego rodzaju farby i numeru koloru. Wyboru pozostałych materiałów dokonuje Wykonawca. Wykonawca ponadto zobowiązany jest do: - bieżącego usuwania i utylizacji we własnym zakresie wszelkich materiałów rozbiórkowych, - pozyskiwania zezwoleń na zajęcie chodnika, pasa drogowego, na dojazd w strefie staromiejskiej itp. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe - stwierdzone na podstawie uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą protokołu konieczności. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty...
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma budowlana Fijałkowski i Spółka sp. z o.o., ul. Okólna 7A, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52032,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 57700,00
Oferta z najniższą ceną: 57700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57700,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH