PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po...

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

352692/2014

Opis

Rzeszów: Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych
majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych
na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego
Numer ogłoszenia: 352692 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174880 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie, ul. A. Asnyka 7, 35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 17 853 78 00, faks 17 853 78 16.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości,
synchronizacja i wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych
majątkach ziemskich nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych
na terenie woj. świętokrzyskiego i podkarpackiego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie regulacji stanu prawnego nieruchomości, synchronizacja i
wykonanie map do celów prawnych, wykonanie opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych majątkach ziemskich
nieruchomości /działek/ będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie woj.
świętokrzyskiego i podkarpackiego w formie XI odrębnych zadań częściowych w tym: województwo
świętokrzyskie: z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości: 1 zadanie częściowe na terenie pow.
ostrowieckiego, 1 zadanie częściowe na terenie pow. sandomierskiego, z zakresu synchronizacji i wykonania map
do celów prawnych: 1 zadanie częściowe na terenie pow. ostrowieckiego, 1 zadanie częściowe na terenie pow.
kieleckiego, 1 zadanie częściowe na terenie pow. pińczowskiego, 1 zadanie częściowe na terenie pow.
jędrzejowskiego, z zakresu opinii geodezyjnych nieruchomości: 2 zadania częściowe na terenie pow.
jędrzejowskiego; województwo podkarpackie: z zakresu opinii geodezyjnych nieruchomości: 1 zadanie częściowe
na terenie pow. lubaczowskiego, 1 zadanie częściowe z terenu pow. jarosławskiego, z zakresu regulacji stanu
prawnego nieruchomości: 1 zadanie częściowe na terenu pow. tarnobrzeskiego. Dokumentacja dla
Zamawiającego z wykonania regulacji stanu prawnego nieruchomości (działki) powinna zawierać: 1. Sprawozdanie
z badania ksiąg wieczystych, zbioru dokumentów dla nieruchomości (działki). 2. Zebranie decyzji dokumentujących
przejście prawa własności regulowanej nieruchomości (działki) na rzecz Skarbu Państwa. 3. Uzyskanie od
Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo Agencji do nieruchomości (działki). 4. Sporządzenie
dokumentów geodezyjno - prawnych wymaganych dla potrzeb urządzenia Księgi wieczystej o ile nieruchomość,
której ujawnienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych dotychczas nie
posiadała urządzonej księgi Wieczystej w pozostałych wypadkach stanowiących podstawę do odłączenia do
nowej księgi wieczystej, bądź zmiany oznaczenia nieruchomości, powierzchni i właściciela. 5. Przygotowanie w
imieniu Agencji stosownego wniosku do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o
dokonanie wpisu prawa własności. 6. Dla działek pozostających w Zasobie, na które brak dowodów formalnego
przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczenie stosownych dokumentów do odrębnego
postępowania przed Sądem, bądź Organami administracji państwowej celem sprostowania ewentualnych
zaistniałych błędów, łącznie z pozyskaniem danych osób będących stronami w postępowaniach odrębnych łącznie
z właściwym adresami. 7. Dla działek w stosunku, do których uległy zmianie dane co do oznaczenia nieruchomości
i powierzchni po dacie przekazania ich do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Przyjmujący zamówienie
wykona wykaz zmian, niezależnie od wykazu synchronizacyjnego pomiędzy stanem wieczysto - księgowym a
ewidencją gruntów. Dokumentacja dla Zamawiającego z wykonania dokumentów geodezyjnych do celów
prawnych, synchronizacji i regulacji stanu prawnego nieruchomości (działki) powinna zawierać: 1. Sprawozdanie z
badania ksiąg wieczystych, zbioru dokumentów dla nieruchomości (działki). 2. Zebranie decyzji dokumentujących
przejście prawa własności regulowanej nieruchomości (działki) na rzecz Skarbu Państwa do. 3. Uzyskanie od
Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo Agencji do nieruchomości (działki). 4. Sporządzenie
dokumentów geodezyjno - prawnych wymaganych dla potrzeb urządzenia Księgi wieczystej o ile nieruchomość,
której ujawnienie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych dotychczas nie
posiadała urządzonej księgi Wieczystej w pozostałych wypadkach stanowiących podstawę do odłączenia do
nowej księgi wieczystej, bądź zmiany oznaczenia nieruchomości, powierzchni i właściciela. 5. Przygotowanie w
imieniu Agencji stosownego wniosku do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych o
dokonanie wpisu prawa własności. 6. Dla działek pozostających w Zasobie, na które brak dowodów formalnego
przejścia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa zabezpieczenie stosownych dokumentów do odrębnego
postępowania przed Sądem, bądź Organami administracji państwowej celem sprostowania ewentualnych
zaistniałych błędów, łącznie z pozyskaniem danych osób będących stronami w postępowaniach odrębnych łącznie
z właściwym adresami. 7. Dla działek w stosunku, do których uległy zmianie dane co do oznaczenia nieruchomości
i powierzchni po dacie przekazania ich do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, Przyjmujący zamówienie
wykona wykaz zmian, niezależnie od wykazu synchronizacyjnego pomiędzy stanem wieczysto - księgowym a
Część NR: 4 Nazwa: wykonanie opinii synchronizacyjnej - teren pow. kieleckiego
Część NR: 5 Nazwa: wykonanie opinii synchronizacyjnej - teren pow. pińczowskiego.
ewidencją gruntów. Dokumentacja dla Zamawiającego dot. wykonania opinii geodezyjnej dot. gruntów po dawnych
majątkach ziemskich polegać ma na sprawdzeniu zasadności roszczeń do majątku stanowiącego przed dniem
przejęcia na rzecz Skarbu Państwa własność prywatną w oparciu o zachowane dokumenty archiwalne do działek
stanowiących aktualnie Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa oznaczonych w operacie ewidencji gruntów
obrębu ..............., gm. ...................., pow. ......................... nr ................................ o łącznej powierzchni
.....................................ha w związku z podnoszonym roszczeniem przez byłego właściciela/spadkobiercę byłego
właściciela ..................................................
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.13.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: regulacja stanu prawnego - teren pow. sandomierskiego
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Geodezji i Nieruchomości Nowoczesne Technologie Informacyjne GEODEZJAN Jan Sachryń, ul. Warzywna 4, 11-500 Giżycko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6998,70
Oferta z najniższą ceną: 6998,70 / Oferta z najwyższą ceną: 33087,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych ZGM w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Złotoryja
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH