PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 8.750 m2 w roku 2014, co stanowi ok. 2,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do ...

Gmina Tarnów

Data publikacji ogłoszenia:

2014-05-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Tarnów / małopolskie

Numer ogłoszenia

109011/2014

Opis

Tarnów: Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 8.750 m2 w roku 2014, co stanowi ok. 2,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 5,5 m.
Numer ogłoszenia: 109011 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 75697 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 014 688 01 34, faks 014 688 01 03.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie/remont nakładek asfaltowych na terenie Gminy Tarnów w ilości 8.750 m2 w roku 2014, co stanowi ok. 2,5 km dróg o szerokości od 3,0 m do 5,5 m..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wykonanie:
1. roboty pomiarowe w ilości 2,5 km,
2. korytowanie na głębokość 40 cm /roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km/ w ilości 1.750m2,
dodatek za każdy cm korytowania (+ -),
3. warstwa dolnej podbudowy z kruszyw naturalnych - frakcja od 0,0 do 63,0 mm o średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm w ilości 1.750m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa naturalnego (+ -),
4. górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych /kliniec/ frakcji od 0,0 mm do 31,5 mm o średniej grubości 8 cm w ilości 8.750m2,
dodatek za każdy cm podbudowy z kruszywa łamanego (+ -),
5. wykonanie warstwy bitumicznej:
a) warstwa wiążąca o średniej grubości 3 cm. w ilości 3.500m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy wiążącej (+ -),
b) warstwa ścieralna o grubości 5 cm wraz z dociskiem krawędzi jezdni w ilości 8.750m2,
dodatek za każdy cm grubości warstwy ścieralnej (+ -),
6. wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w ilości 5.250m2,
7. wykonanie regulacji studzienek kanalizacyjnych - 30 szt,
8. wykonanie regulacji zaworów i zasuw wodociągowych - 30 szt.

Dodatkowe informacje:
1. Maksymalna odległość realizowanego zamówienia od granic miasta Tarnowa - 15 km,
2. Szerokość dróg od 3,0 m do 5,5 m,
3. Na drogach obowiązuje kategoria ruchu KR 1-2,
4. Do wykonania warstwy ścieralnej wymaganym będzie stosowanie asfalto-betonu z masy na kruszywie grysowym.
5. Technologia wykonywanych robót (min. 10 odcinków dróg) każdorazowo uzgadniana przez Wykonawcę z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na poszczególnym odcinku drogi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka-Akcyjna, ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 662190,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 472289,25
Oferta z najniższą ceną: 472289,25 / Oferta z najwyższą ceną: 655590,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wyposażenia i urządzeń w ramach projektu pt Modernizacja kształcenia zawodowego drogą do sukcesu uczniów ZSP w Pucku,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Puck
(pomorskie)
Gmina Adamówka. /Roboty remontowe na drogach gminnych/
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamówka
(podkarpackie)
Wymiana okien lukarn - roboty dodatkowe związane z modernizacją dachu budynku OSP w Miękini.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Krzeszowice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH