PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych oraz dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2014 roku

Urząd Gminy Łomża

Data publikacji ogłoszenia:

2014-04-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Łomża / podlaskie

Numer ogłoszenia

76433/2014

Opis

Łomża: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych oraz dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2014 roku
Numer ogłoszenia: 76433 - 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 72950 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Łomża, ul. M. Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 86 2165263, faks 86 216 52 64.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych oraz dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2014 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontu dróg za pomocą kruszywa odpowiedniej frakcji , który obejmuje :
a)Dostawę kruszywa na wskazane przez zamawiającego miejsce (teren gminy Łomża)
b)Rozładunek
c)Rozścielenie z zagęszczeniem i wyprofilowaniem
Przyjęte szacunkowo rozmiary rzeczowo-asortymentowe określa się następująco:
-kruszywo łamane (tłuczeń) 3/31,5 - 400 m3
-kruszywo łamane 31,5/63 - 500 m3
-kruszywo naturalne (żwir) 2/63- 500 m3 ( w tym frakcje: 2/8, 8/16, 16-32, 32-63)
-pospółka frakcji 2/32 mm - 500 m3
-piasek 0/2 mm -200 m3
Dostawa określonej frakcji kruszywa na miejsce wskazane przez zamawiającego (dowóz z rozładunkiem na wskazane miejsce - na terenie gminy Łomża)
Przyjęte szacunkowo rozmiary rzeczowo-asortymentowe określa się następująco:
-kruszywo łamane (tłuczeń) 3/31,5 - 300 ton
-kruszywo łamane 31,5/63 - 300 ton
-kruszywo naturalne (żwir) 2/63- 300 ton ( w tym frakcje: 2/8, 8/16, 16-32, 32-63)
-pospółka frakcji 2/32 mm - 300 ton
-piasek 0/2 mm- ok. 400 m3- 400 ton
Wielkość zamówienia określono wstępnie jako ilość przewidzianego do wbudowania kruszywa, w ramach planowanych remontów i dostaw z uwzględnieniem poszczególnych frakcji kruszywa, wynikającą z aktualnych potrzeb zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia wyrażoną
w m3(remonty) i tonach (dostawy). Dopuszcza się możliwość zmiany zakresu zamówienia zarówno pod względem ilościowym jak i asortymentowym, wynikającą z aktualnych potrzeb zamawiającego w całym okresie realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu realizacji zamówienia zastrzega sobie możliwość dostarczenia przez wykonawcę mieszanki o określonych proporcjach ilościowych z kruszywa opisanego w punktach 3.1 i 3.2 SIWZ.
Cena mieszanki ustalona będzie w oparciu o ilościowy udział poszczególnych asortymentów kruszywa i ceny ofertowej poszczególnych asortymentów wg formularzy ofertowo-cenowych.
Wymagania jakościowe kruszywa:
-Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone
w przedmiarach i specyfikacjach.
-Wykonawca ma obowiązek przedstawić na żądanie zamawiającego wyniki uziarnienia dostarczonego kruszywa oraz dokument potwierdzający nabycie kruszywa w kopalni posiadającej stosowne zezwolenie.
Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:
Roboty budowlane wykonać zgodnie z wymaganiami i zaleceniami zamawiającego oraz wytycznymi zawartymi w Specyfikacji technicznej oraz niniejszej SIWZ. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 12 miesięcy licząc od daty zakończenia i odbioru robót (w przypadku remontów opisanych w pkt.3.1 SIWZ)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wykonanie remontów nawierzchni żwirowej i gruntowej dróg gminnych za pomocą kruszywa
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK - KRUSZ, ul. Al. Legionów 152, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 176500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185115,00
Oferta z najniższą ceną: 185115,00 / Oferta z najwyższą ceną: 239433,03
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wykonanie dostaw kruszywa na terenie Gminy Łomża w 2014 roku
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GOSK - KRUSZ, ul. Al. Legionów 152, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 63591,00
Oferta z najniższą ceną: 63591,00 / Oferta z najwyższą ceną: 136170,72
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra- etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Dobra
(małopolskie)
Remont bieżący dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sianów
(zachodniopomorskie)
PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUTOWISKACH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Lutowiska
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH