PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w celu usunięcia przełomów średnich na odcinkach...

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-02

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białystok / podlaskie

Numer ogłoszenia

128801/2013

Opis

Białystok: Wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w celu usunięcia przełomów średnich na odcinkach w km: I - 12+525 - 12+790, II - 27+500 - 27+647, III - 38+988 - 39+143, IV - 39+845 - 39+925, V - 40+780 - 40+886, VI - 41+026 - 41+103.
Numer ogłoszenia: 128801 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94051 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 67 67 130, faks 85 67 67 153.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór w celu usunięcia przełomów średnich na odcinkach w km: I - 12+525 - 12+790, II - 27+500 - 27+647, III - 38+988 - 39+143, IV - 39+845 - 39+925, V - 40+780 - 40+886, VI - 41+026 - 41+103..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze-pomiarowe, - Rozebranie przepustu pod zjazdem -16,00mb, - Skropienie emulsją warstw konstrukcyjnych naw. - 9202,40m2 - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką min. bit. - 579,30t, - Nawierzchnia z mieszanek mi. bit. gr 4 cm. warstwa ścieralna - 4568,00m2, (konstrukcja dla KR3), - Nawierzchnia żwirowa - 53,74m2, - Roboty ziemne - wykopy - 124,5m3, - Przepusty rurowe pod zjazdami - 16,00mb, - Czyszczenie rowów - 138,00mb, - Czyszczenie przepustów- 10,00m2, - Projekt czasowej organizacji ruchu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.32.20-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 337195,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 362835,51
Oferta z najniższą ceną: 362835,51 / Oferta z najwyższą ceną: 399944,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i węzła cieplnego w budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
Sukcesywna dostawa środków chemicznych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Spółki WPW S.A. Nr 1 Dostawa soli...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH